Τροποποίηση απόφασης Κενών Θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.3.23

Τροποποίηση απόφασης Κενών Θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2023


 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 27 του ν.4504/2017 ( Α ‘184), όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 16 του π.δ. 11/2021 (Α’ 21), όπως ισχύει.
γ) Τον υπ’αριθμ. 87/21 Κανονισμό (Β’ 4914), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2415.1/66924/2022/22-
09-2022 Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Β’ 5115) και με την αριθ. 2411/7228/2023/30-01-2023 Απόφαση κ.
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Α’ 580).
δ) Τον υπ’αριθμ. 88/21 Κανονισμό (Β’ 4913), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2411/7247/2023/30-01- 2023 Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Α’ 580).
ε) Την Αριθ.Πρωτ.:2411.1/88114/09122022 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Α΄.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την τροποποίηση της (ε) όμοιας απόφασης ως προς τον πίνακα των κενών θέσεων Κεντρικής
Υπηρεσίας και Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (β) όμοιο.
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. που κοινοποιείται η παρούσα εντέλλεται όπως προβεί στην
ανάρτηση των πινάκων των εν λόγω κενών θέσεων του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην δικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση (hTps://portal.hcg.grΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΠ)
3. Με μέριμνα Προϊσταμένων να λάβει γνώση ενυπογράφως της παρούσης και των πινάκων, όλο το
υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Υπηρεσιών σας, όπως αυτό προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των
οριζομένων στο άρθρο 15 του π.δ. 11/21.
4. Με νεότερη διαταγή θα δοθούν οδηγίες μόνο (ε) μόνο ως προς το υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. , για την εκ νέου δήλωση εναλλακτικών υπηρεσιών.
5. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση
Ο Υπουργός 
Ιωάννης Πλακιωτάκης