Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.3.23

Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου1. Με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή των (α) και (β) σχετικών, αναφορικά με τη χορήγηση αδειών ανατροφής τέκνου και παροχή διευκολύνσεων στο προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ-ΑΚΤ., προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν, να υποβάλλονται εφεξής, ανάλογα με την περίπτωση, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα εξής δικαιολογητικά : 

 ( Α) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η΄Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ :

1) Ατομική αναφορά στελέχους όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει χρήση, το τέκνο  για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους με θεώρηση του γνήσιου της   υπογραφής τους (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της β σχετικής). 

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια. 

4) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. 

5) Βεβαίωση Υπηρεσίας του συζύγου ή της συζύγου περί χορήγησης ή μη άδειας ανατροφής

 για το τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια. 


 (Β) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

1) Ατομική αναφορά στελέχους όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει χρήση, το τέκνο  για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους με θεώρηση του γνήσιου της  υπογραφής τους (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 της β σχετικής). 

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια. 

4) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. 

5) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του συζύγου ή της συζύγου βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


(Γ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η΄Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

1) Ατομική αναφορά στελέχους όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει χρήση, το τέκνο για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους με θεώρηση του γνήσιου της   υπογραφής τους (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 της β σχετικής). 

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια.

4) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

5) Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα βεβαιώνεται, ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος απασχολείται στον ιδιωτικό  τομέα, το αντικείμενο και η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, καθώς επίσης και το αν έχει κάνει χρήση άδειας φροντίδας τέκνου (μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας). 

 Σε περίπτωση που ημερομηνία έναρξης απασχόλησης είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας γέννησης  του τέκνου να υποβάλλεται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχει γίνει χρήση της εν λόγω άδειας για το συγκεκριμένο τέκνο στην περίπτωση μη απασχόλησης.

β) Βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου κ μετέπειτα στην οποία θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω στην περίπτωση αλλαγής εργασίας. 

6) Αντίγραφο σύμβασης εργασίας. 

7) Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας συζύγου από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Ε.Φ.Κ.Α).

8) Λογαριασμός ασφαλισμένου (ένσημα Ε.Φ.Κ.Α.) από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου και μετέπειτα.


(Δ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η΄Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ: 

1) Ατομική αναφορά στελέχους όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει χρήση, το τέκνο  για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια.

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. 

4) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους με θεώρηση του γνήσιου της   υπογραφής τους (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της β σχετικής). 

5) Βεβαίωση ανεργίας του συζύγου ή της συζύγου από Ο.Α.Ε.Δ. με ημερομηνία έκδοσης, την 

 ημερομηνία υποβολής της ατομικής αναφοράς του Στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

(Ε) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η΄Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ:

1) Ατομική αναφορά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει  χρήση, το τέκνο για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια.

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

4) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους με θεώρηση του γνήσιου της  υπογραφής τους (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της β σχετικής). 

5) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπου να βεβαιώνεται ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι ελεύθερος  επαγγελματίας το αντικείμενο και η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης. 

6) Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το οικείο Επιμελητήριο που να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης 

 εργασιών του συζύγου ή της συζύγου.


 (ΣΤ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η΄Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ: 

1) Ατομική αναφορά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει   χρήση, το τέκνο για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια.

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. 

4) Κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συζύγους με θεώρηση του γνήσιου της   υπογραφής τους (συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της β σχετικής). 

5) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

6) Βεβαίωση του οικείου Συνεταιρισμού Αγροτών (ΟΠΕΚΕΠΕ) εάν υπάρχει.

7) Αντίγραφο του Ε1 και Ε9 της φορολογικής δήλωσης. 

 (Ζ) ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΝΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 

1) Ατομική αναφορά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου να ορίζεται το είδος της διευκόλυνσης που θα κάνει   χρήση, το τέκνο για το οποίο αιτείται καθώς και η ημερομηνία έναρξης αυτής.

2) Υπεύθυνη δήλωση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου δηλώνει ότι ασκεί την γονική μέριμνα του τέκνου με   θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.

3) Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου για το οποίο αιτείται την άδεια.

4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5) Δικαστική Απόφαση ή Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου από την οποία να προκύπτει η

ανάθεση της γονικής μέριμνας, σε περίπτωση διαζυγίου ή συζύγων εν διαστάσει ή απόκτησης τέκνου

χωρίς γάμο.

 2. Σε περιπτώσεις απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω, να υποβάλλεται επιπλέον πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης, για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας σε συνέχεια της αιτηθείσας άδειας

ανατροφής τέκνου.

 3. Στην περίπτωση που ο σύζυγος ή η σύζυγος πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία

με ποσοστό 67% και άνω να υποβάλλεται επιπλέον αντίγραφο πιστοποιητικού αναπηρίας. 

 4. Παραγγέλλουμε την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.

 5. Ανωτέρω (γ) σχετική καταργείται..