Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.3.23

Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102). β) Του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 A’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’αρ. 2811.8/20405/20-3-2023 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 3. Την υπ’αρ. 2010.0/20438/20-03-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθήκοντα αρχαιότερου Υπαρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (Α’ Υπαρχηγό) ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των ακόλουθων Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπαγομένων σε αυτούς Διευθύνσεων: α) Του Κλάδου Β’: Ναυτιλίας. β) Του Κλάδου Γ’: Ελέγχου Πλοίων. Άρθρο 2 Καθήκοντα νεότερου Υπαρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στον νεότερο Υπαρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β’ Υπαρχηγό) ανατίθενται τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Η εποπτεία και ο συντονισμός των ακόλουθων Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των υπαγομένων σε αυτούς Διευθύνσεων και των εποπτευομένων από αυτούς Υπηρεσιών: αα) Του Κλάδου Α’: Ασφάλειας και Αστυνόμευσης. αβ) Του Κλάδου Δ’: Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β) Η εποπτεία της Υπηρεσίας Υγειονομικού.

Άρθρο 3

Κοινές διατάξεις

1. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 51 του π.δ. 13/2018, ή μεταβιβάζονται σε αυτούς είτε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 6 τουάρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), είτε με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» μετά από εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019, καθώς και «με εντολή του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μετά από εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσυπογράφουν αρμοδίως τις εισηγήσεις για τα σχέδια νόμων, τα σχέδια των κανονιστικών πράξεων και όλα τα έγγραφα που προωθούνται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν, μετά από έγκριση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα να υπογράφουν «με εντολή Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους έχουν μεταβιβάσει ιεραρχικά ανώτερά τους όργανα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4150/2013.

2. Ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναπληρώνει τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του π.δ. 13/2018. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον αρχαιότερο ή νεότερο Υπαρχηγό, αναπληρώνει ο έτερος Υπαρχηγός, σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 8 του ν. 4150/2013. Άρθρο 4 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’αρ. 2415.1/20463/2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β’ 1422).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ