Αποστρατεία ενός (1) Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.10.23

Αποστρατεία ενός (1) Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Οκτωβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 και την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023 (Α΄110), την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

Α. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), εκτός οργανικών θέσεων, ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ 2768), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και της παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023.

Β. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ