Προαγωγή δύο (2) αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.10.23

Προαγωγή δύο (2) αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), τις περ. α και γ της παρ.

1, την παρ. 4 του άρθρου 7 και την παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως η τελευταία ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το π.δ. 56/2023 (Α΄110) και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

1. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΜΠΕΚΥΡΑΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 3215), στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής του λογιζομένης από 9 Ιουνίου 2023, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ..

2. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αναστάσιος του Λαζάρου (ΑΜ 4248), στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής του λογιζομένης από 24 Μαΐου 2023, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ