Κύρωση πινάκων επανάκρισης Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής για το έτος 2023 και ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου για παρελθόντα έτη -Διοικητική αποκατάσταση Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.10.23

Κύρωση πινάκων επανάκρισης Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής για το έτος 2023 και ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου για παρελθόντα έτη -Διοικητική αποκατάσταση Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 3, των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, του άρθρου 5, των περ. ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν, και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75): 

1. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και νυν Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.), κατόπιν της από 18 Απριλίου 2023 ενδικοφανούς προσφυγής του, ως ακολούθως: 

Π ί ν α κ α ς Β΄ 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904) 

2. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Αντιναύαρχου ΛΣ ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.), για το έτος 2020, κατόπιν της 33/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως: 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Ζήκας Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56) 

3. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ακτοφυλακής (ε.α.), για το έτος 2019, κατόπιν της 122/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως: 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (Α.Μ. 849) 

4. Διοικητική αποκατάσταση του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.) Ζήκα Ιωάννη του Ηλία (A.M.Ε. 56), κατόπιν της 33/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2020, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 07 Ιανουαρίου 2021 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 69), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Ζήκα Ιωάννη του Ηλία (A.M.Ε. 56) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής. 

β. Ανακαλείται το από 07 Ιουλίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1144), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, εκτός οργανικών θέσεων, Ζήκα Ιωάννη του Ηλία (A.M.Ε. 56), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

γ. Ανακαλείται το από 01 Ιουνίου 2020 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 786), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Ζήκα Ιωάννη του Ηλία (A.M.Ε. 56), στον βαθμό του Αντιναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Ζήκας Ιωάννης του Ηλία (A.M.Ε. 56), αναδρομικά από 20 Ιουλίου 2020, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2020. 

ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, την 20ή Ιουλίου 2020, μέχρι την 16η Μαρτίου 2021, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

5. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.) Νικολόπουλου Σίμου του Παναγιώτη (A.M. 849), κατόπιν της 122/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 07 Ιανουαρίου 2021 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 69), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Νικολόπουλου Σίμου του Παναγιώτη (A.M. 849) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής. 

β. Ανακαλείται το από 11 Δεκεμβρίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 2379), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Νικολόπουλου Σίμου του Παναγιώτη (A.M. 849), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2019 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

γ. Ανακαλείται το από 23 Οκτωβρίου 2019 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 1962), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Νικολόπουλου Σίμου του Παναγιώτη (A.M. 849), στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2019 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (A.M. 849), αναδρομικά από 19 Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2019. 

ε. Προάγεται ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (A.M. 849), στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 23 Οκτωβρίου 2019, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο θεωρούμενος ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (A.M. 849), αναδρομικά από 19 Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία αρχικής του αποστρατείας, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ