Προαγωγή τεσσάρων (04) Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΛΚ. και οκτώ (08) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΛΚ. στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.2.24

Προαγωγή τεσσάρων (04) Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΛΚ. και οκτώ (08) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΛΚ. στον επόμενο βαθμό


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Νοεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 2 του άρθρου 7, της παρ. 4 του άρθρου 8, των άρθρων 15, 16 και της περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, 

γ) των άρθρων 23 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63) και 17 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116).

 2. Το π.δ. 87/2023 (Α΄151).

 3. Το από 29.07.2023 π.δ. (Γ΄ 1961) περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων

(274) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2023.

 4. Την 2412.7/52680/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης πινάκων κρίσεων είκοσι (20) Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2023: 

 1. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), προερχόμενοι από  τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

1. ΤΑΤΣΗΣ Κυριάκος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4787)

2. ΝΑΝΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ 4795)

3. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Χρήστος του Χαράλαμπου (ΑΜ 4938)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 23 του ν. 4532/2018.

 2. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

 

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ 5370)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής του λογιζομένης από 13.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, το άρθρο 23 του ν. 4532/2018 και το άρθρο 17 του ν. 4551/2018.

 3. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας του Αλκιβιάδη (ΑΜ 4969)

2. ΓΩΓΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 4785)

3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης του Ανέστη (ΑΜ 4813)

4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4853)

5. ΚΑΛΥΒΑΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4907)

6. ΡΕΝΕΣΗΣ Σωτήριος του Δήμου (ΑΜ 4909)

7. ΛΙΓΕΡΟΣ Μιχαήλ του Απόστολου (ΑΜ 4962) 

8. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αλεξίου (ΑΜ 4808)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ