Κύρωσης πινάκων επανάκρισης έξι (06) Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενων από τη Σχολή Λ/Φ, έτους 2023, και προαγωγή ενός (01) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.2.24

Κύρωσης πινάκων επανάκρισης έξι (06) Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενων από τη Σχολή Λ/Φ, έτους 2023, και προαγωγή ενός (01) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό

 


Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Δεκεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 Α. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), προερχόμενων από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, για το έτος 2023, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2023, με το από 25 Οκτωβρίου 2023 πρακτικό του, ως εξής:

 Για Σημαιοφόρους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, κατόπιν υποβολής εμπρόθεσμων ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 38/2012, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

«Προακτέων»

ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3486)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

1. ΛΑΪΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ 3270)

2. ΧΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος του Φωτίου (ΑΜ 3414)

3. ΠΟΥΛΙΟΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ 3426)

4. ΠΛΥΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Μιχαήλ (ΑΜ 3570)

5. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ 3218)

 Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Πέτρος του Χρήστου (ΑΜ 3486), προερχόμενος από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής του λογιζομένης από 01 Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ