Αποστρατεία μίας (01) Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησής της - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.4.24

Αποστρατεία μίας (01) Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησής της


 Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Μαρτίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Νομικού Κρεμμύδα Ελεάνα του Παναγιώτη (Α.Μ. 22Ν), κατόπιν υποβολής της από 26.02.2024 αίτησης παραίτησής της, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/19467/2024/14.03.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία διαγραφής της από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ