Διεκδικητικό πλαίσιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.4.24

Διεκδικητικό πλαίσιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών


 Κατά τις εργασίες του συνεδρίου μας  που έλαβαν χώρα στην πόλη του Βόλου την 13 και 14 Απριλίου 2024  επικυρώθηκε εκ νέου από τους σύνεδρους το διεκδικητικό πλαίσιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών.

 

Η Ομοσπονδίας μας έχει ήδη καταθέσει για όλα τα θέματα που αφορούν το διεκδικητικό πλαίσιο ολοκληρωμένες προτάσεις , διάταξη με αιτιολογική έκθεση, στην πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία προκειμένου να ενταχθούν στο νομοθετικό πλάνο του ΥΝΑΝΑΠ.

 

Διεκδικητικό πλαίσιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών

1.                   Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντικατάσταση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 του  άρθρου 119 ν.3079/2002 (Α΄ 311) Κώδικας Προσωπικού  Λ.Σ.


Μεγάλο πρόβλημα έχει παρουσιαστεί με την συνυπηρέτηση των έγγαμων στελεχών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.  όπου υπηρετούν επί σειρά ετών σε διαφορετικές Υπηρεσίες, εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά, λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις συνυπηρετήσεις των στελεχών  ,π.δ. 11/2021 (μεταθέσεων) , όπου κατά παρέκκλιση του ν.4504/2017  δεν ρυθμίστηκαν κατά την έκδοση του τα θέματα συνυπηρέτησης, με συνέπεια να μην ορίζονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται καθαρά βάση των Υπηρεσιακών υποχρεώσεων - αναγκών και όχι καθ’ εαυτή υπαιτιότητα των στελεχών.

Χαρακτηριστικά  αναφέρουμε ότι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για στελέχη που βάση της νομοθεσίας ,που διέπει το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις με ειδικά προσόντα (π.χ αξιωματικών ειδικοτήτων νομικών-τεχνικών-υγειονομικών , συνοδός υπηρεσιακού σκύλου, Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και λοιπόν Υπηρεσιών με υποχρεωτική παραμονή σε αυτές) όπου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αν ο/η σύζυγος είναι ανώτερος κατά βαθμό δεν μπορεί να εκτελεστεί η συνυπηρέτηση.

Αντίστοιχα ουδεμία πρόβλεψη για συνυπηρέτηση υπάρχει και για τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προσωποπαγή θέση με αποτέλεσμα να εκδίδονται μεταθέσεις που «χωρίζουν» τις οικογένειες.

Συμπληρωματικά σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα στελέχη είναι γονείς ανήλικου τέκνου , έχουν άμεση σχέση και  τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση της αμέσως επόμενης διάταξης  που προτείνουμε βασιζόμενοι στο ν.4800/21 (ΦΕΚ 81 Α΄ «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

 

2.                   Εναρμόνιση με ν.4800/21 (Α΄ 81 ) - Προσθήκη διάταξης  στο  άρθρο 119 ν.3079/2002 (Α΄ 311) Κώδικας Προσωπικού  Λ.Σ. για διαζευγμένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 

Η διάταξη  αφορά  διαζευγμένα στελέχη τα οποία μετατίθενται σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που δηλώνεται ως κατοικία τέκνου, με συνέπεια την αδυναμία της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην ανατροφή και φροντίδα του/των τέκνου/ων τους , διαρρηγνύοντας ουσιαστικά την σχέση γονέα – τέκνου.

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε απάντηση της ανεξάρτητης Αρχής  «Συνήγορος του Πολίτη»  της  11 Αυγούστου 2022 με αριθμ. πρωτ.:274809/44634/2022 προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (εδώ) με την οποία γίνετε σαφής αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου, βάσει του Ν.4800/2021,  με κύριο μέλημα την προστασία και το βέλτιστο συμφέρον  του παιδιού που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς.

Επίσης στην αναφερόμενη απάντηση τονίζεται η Υποχρέωση κάθε διοικητικής αρχής και κάθε νομοθετικού οργάνου (αλλά και κάθε δικαστηρίου) να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού, κατ’ επιταγή της διάταξης  του αρ.3 του Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (εδώ).

 

3.                   Επέκταση δικαιώματος χρήσης ειδικών αδειών  του άρθρου 50 του ν. 3528/07 (Α΄ 26) από τα στελέχη  του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

 

 

Καθότι απουσιάζει παντελώς μέριμνα για τις περιπτώσεις  της διάταξης που αφορούν διοικητικές παροχές για ιδιαίτερες καταστάσεις υγείας των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και των οικογενειών τους,  εν αντίθεση με τους Δημοσίους Πολιτικούς Διοικητικούς Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται  επιβεβλημένη η  εφαρμογή και η χορήγηση των ειδικών αδειών και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  των  περιπτώσεων των παρ.  2 , 3 , 4  , 8 , 9 και 10 του άρθρου 50 του ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

 

Αναλυτικότερα :

·                     Της  παρ. 2 που αφορά Υπάλληλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας,  καθώς και για Υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών.

 

·                     Της  παρ. 3 που αφορά Υπάλληλους που έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω αναπηρίας με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω

 

·                     Της  παρ. 4 που αφορά Υπάλληλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων

 

·                     Την χορήγηση των ειδικών αδειών της παρ. 8 , σε υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 

 

·                     Την επέκταση του δικαιώματος λήψης από τις γυναίκες που Υπηρετούν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,  της μίας (1) ημέρας τον χρόνο ειδικής άδειας με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο,  η οποία χορηγείται έπειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, όπως ισχύει ήδη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με παρ. 9 άρθρου 50  ν. 3528/07 όπως αυτό προστέθηκε  με την  παρ. 3α του αρθ. 47 του ν. 4674/20.

 

·                      Την χορήγηση των ειδικών αδειών της παρ.  10  , σε υπαλλήλους που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες κτλ , του ίδιου άρθρου του ν.  3528/07 τα οποία προστέθηκαν με την  παρ. 1 του αρθ. 19 του ν. 4604/19 και παρ. 3α του αρθ. 47 του ν. 4674/20  αντίστοιχα.

 

 

4.                   Κατάργηση της παρ.3  του άρθρου 9 του π.δ. 81/2012 (Α΄139). - Ιεραρχία, προαγωγές

 

Στην παρ 2 και 3 του άρθρου άρθρου 9 του π.δ. 81/2012 αναφέρει ότι

«2. Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τελεί σε:

α) Προβλεπόμενη κανονική ή προφορική άδεια.

β) Αναρρωτική άδεια μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά.

γ) Νοσηλεία μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά.

δ) Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού που σχετίζεται με την υπηρεσία, ή λόγω

ασθένειας που προήλθε από κακουχίες πολέμου.

ε) Άδεια κυήσεως ή λοχείας καθώς και ανατροφής τέκνου για το σύνολο των Αξιωματικών Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ.

στ) Εκπαιδευτική άδεια μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες συνολικά.

ζ) Αιχμαλωσία, εάν μετά την επάνοδό τους από αυτή, έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία

 3. Σε περίπτωση συνδρομής δύο ή περισσοτέρων περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δε δύναται να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στο βαθμό.»

Καθότι οι περιπτώσεις συνδρομής των περιπτώσεων του 2 άρθρου είναι νόμιμες άδειες που δικαιούνται όχι μόνο εργαζόμενοι στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά το σύνολο των εργαζομένων, ως εκ τούτου  η περιοριστική διάταξη της παρ. 3  πρέπει να καταργηθεί.

 

5.                   Επαναφορά κενών οργανικών θέσεων υπαξιωματικών και αξιωματικών προερχομένων από την σχολή Λιμενοφυλάκων στον εισαγωγικό βαθμό του Λιμενοφύλακα. Τροποποίηση- κατάργηση περιπτώσεων παρ.2 αρθ. 78 π.δ. 13/2018 (Α΄26)

 

Με τις έως τώρα διατάξεις της παρ.2 , 3, και 4 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄26) είναι εγκλωβισμένες άνω των χιλίων (1000) οργανικών θέσεων στους βαθμούς Αξιωματικών, Ανθυπασπιστή και Υπαξιωματικών προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μετακυλήσουν ως κενές στον εισαγωγικό βαθμό του Λιμενοφύλακα ώστε να  γίνουν προσλήψεις Λιμενοφυλάκων είτε μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων είτε  μέσω μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης.

 

6.                   Κατάργηση διατάξεων για τα ειδικά τυπικά προσόντα του ΠΔ 56/2023 περί Ιεραρχίας και Προαγωγών - Τροποποίηση διατάξεων π.δ.81/2012 (Α΄139)

 

Η διάταξη του άρθρου 8 και 10 του π.δ.56/23 (Α΄110/ 11-05-2023) επέφερε ανατροπές σε θέματα προαγωγής στελεχών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 και της η παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ.81/2012 (Α΄139).

 

Πιο συγκεκριμένα αναίρεσε το κριτήριο της υποχρεωτικής υπηρεσίας σε Λιμενική Αρχή ή σε σκάφος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό για στελέχη που κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή του Υποπλοιάρχου και του Αρχιπλοιάρχου τα οποία πλέον δύναται να υπηρετούν και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ με κυριότερες αυτών τα Γραφεία του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων, του Αρχηγού, των Υπαρχηγών, κάποιων διευθύνσεων  του ΥΝΑΝΠ ή ακόμα και κατά το ήμισυ των υπηρεσιών της ίδιας διεύθυνσης .

 

Ανάλογη είναι η ρύθμιση για την προαγωγή στο Βαθμό του Πλωτάρχη αλλά και του Αρχιπλοιάρχου των Αξιωματικών που προέρχονται από τη  Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ δημιουργώντας πληθώρα αντιδράσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα .

 

 Μεταξύ άλλων στο π.δ. 56/2023 γίνεται μνεία πως τα προαναφερόμενα στελέχη θα μπορούν να λάβουν κανονικά τις προαγωγές του σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

 

Από τη μία είναι άδικο για όσους επέλεξαν μια Λιμενική Αρχή ή ένα σκάφος για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα πριν την τροποποίηση των διατάξεων  και από την άλλη παραμένει άγνωστο με ποιο κριτήριο δεν συμπεριελήφθησαν οι άλλες μισές Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π.-Α.Λ.Σ καθώς και πλήθος περιφερειακών Υπηρεσιών.

 

Να τονιστεί δε πως όσοι δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα δεν προάγονται ποτέ στον επόμενο βαθμό.

 

 Προσφάτως κρίθηκαν πρακτέοι στον βαθμό του Πλωτάρχη οι προερχόμενοι από το 34ο σχολείο ΔΥΛΣ οπού και διαπιστώθηκε επί του πρακτέου η ανισότητα που προκαλείται από αυτή την διάταξη.

 

7.                   Αύξηση οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  - τροποποίηση άρθρου 22 ν.4676/20 (Α΄ 67) κατανομή οργανικών θέσεων ανά βαθμό

 

Λόγω των συνεχών αυξημένων αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παγίωσης του μεταναστευτικού προβλήματος, της αναγκαιότητας δημιουργίας διπλών και τριπλών πληρωμάτων των σκαφών αλλά και την επικείμενη προμήθεια νέων σκαφών προς εκπλήρωση του σκοπού του απαιτείται η ενίσχυση του με 1000 επιπλέον των 9500 οργανικών θέσεων.

 

8.                   Τροποποίηση μεταβατικής διάταξης παρ.2 άρθρου 69 π.δ. 76/2018 (ΦΕΚ 146 Α/07-08-2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

 

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Υπαξιωματικού και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή.

 

Ομοίως ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προσμετράται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των Σημαιοφόρων αποφοίτων της Σχολής αυτής.

 

Στην παρ.8 του άρθρο 17 του π.δ.81/2012 ορίζεται ρητά ότι  «Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λιμενοφύλακα και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου στο βαθμό του Κελευστή.

 

Η παρ.2 του άρθρου 69 π.δ. 76/2018 σύμφωνα με την οποία  δεν λογίζεται ως χρόνος για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό εφαρμόζεται μόνο για τους εισαχθέντες με το σύστημα των  εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

Κατόπιν των προαναφερόμενών  και για λόγους ισονομίας χρήζει διόρθωση η παρ. 2 του άρθρου 69 της μεταβατική διάταξης ώστε  να λογίζεται ο χρόνος φοίτησης στην σχολή και για τους εισαχθέντες με το σύστημα των  εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο ως χρόνος για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

 

9.                   Παροχή αναγνώρισης πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για εργασία σε Διεθνή /Ευρωπαϊκό Οργανισμό..

 

Με την διάταξη αυτή εναρμονίζεται το πλαίσιο της χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, διάρκειας 5 ετών στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τα στελέχη της Αστυνομίας όπως αυτό έχει ρυθμιστεί με την διάταξη του άρθρου άρθρο 48 του ν. 4249 ΦΕΚ Α 73/24.3.2014.


 Η ύπαρξη πληθώρας διεθνών οργανισμών και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείμενο που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής , σε συνδυασμό µε την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των στελεχών του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται από τους ως άνω οργανισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων µε συμβάσεις ορισμένου χρόνου (‘temporary agents’) καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ρύθμισης της υπηρεσιακής κατάστασης των στελεχών που επιτυγχάνουν στους εν λόγω διαγωνισμούς. Εξάλλου η προτεινόμενη ρύθμιση υπαγορεύεται επιπλέον από το γεγονός ότι το υπηρεσιακό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον προάγεται τόσο από την εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνή κέντρα αποφάσεων όσο και από την μετέπειτα μεταφορά ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

 

10.               Τροποποίηση παρ.1 & παρ.2 άρθρου 28 ν.4676/20 Εξορθολογισμός βαθμολογίου Υπαξιωματικών και Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και προσθήκη παραγράφου 5 - Εκτός οργανικών θέσεων για τους εισαχθέντες στην σχολή Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των  εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Τροποποιήσεις π.δ. 81/2012 (Α΄ 139)

 

Σύμφωνα με άρθρο 2  π.δ. 76/2018  (ΦΕΚ 146 Α/07-08-2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»  η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα .

Από το ανώτερο συνάγεται ότι για τους  εισαχθέντες στην σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των  εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες βαθμολογικές προαγωγές με τους κατόχους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν.

 

11.               Τροποποίηση περ. δ' της παρ. Δ' του άρθρου 127   ν.4472/17 (Α΄ 74 ) Καταβολή ειδικών αποζημιώσεων των περ. α' και β' του άρθρου 127 και στους μαθητές των Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Πενθήμερα και Νυχτερινά)

 

Αναγκαιότητα  μέριμνας ώστε οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης του πέμπτου εξαμήνου να λαμβάνουν πενθήμερα και νυχτερινά, όπως εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα στους Δόκιμους Αστυφύλακες και Δόκιμους Πυροσβέστες αντίστοιχα.

 

12.               Τροποποίηση εδ.  ε΄   άρθρου 127   ν.4472/17 (Α΄ 74 )  Διεύρυνση περιοχών που δικαιούνται το επίδομα παραμεθορίου. 

 

 

Τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου δικαιούνται το επίδομα παραμεθορίου όπως αυτό είχε αρχικά καθοριστεί με το ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

Καθότι όμως έως σήμερα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δεν δίνονται παροχές στέγασης όπως αντίστοιχα δίνονται στις ένοπλες δυνάμεις και καθότι πλέον στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών τόσο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, του αυξημένου κόστους διαβίωσης, της αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλων κατοικιών μεσαίου κόστους αλλά και την αναγκαιότητα μετακινήσεων προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα για την κάλυψη ιατρικών αναγκών των οικογενειών τους, θεωρείται επιβεβλημένη η παροχή αυτού του επιδόματος στο σύνολο των υπηρετούντων σε νησιωτικές περιοχές για την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

 

13.               Προσθήκη διάταξης στο άρθρο 31 του ν.4504/17 (Α΄ 184 ) το οποίο αφορά Μετατάξεις με την προθήκη και των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης.

 

Παρά το ότι αποτελεί μία θετική εξέλιξη η πρόσληψη ΔΠΓ – ΔΜΓ στις τάξεις του σώματος και η κάλυψη των αναγκών των σκαφών ανά τη χώρα ,δημιουργήθηκε μεγάλο το αίσθημα της αδικίας στους διπλωματούχους ΔΠΓ – ΔΜΓ εκ ΔΥΛΣ αλλά και στους εκ ΛΦ που εκτελούν χρέη κυβερνήτη και μηχανικού στα πλωτά μας αφού η βαθμολογική και κατ’επέκταση  μισθολογική διαφορά που δημιουργείται , είναι μεγάλη .

Ήδη στο άρθρο 31 του ν.4507/17 (Α΄ 184) όπως ισχύει έχει προβλεφθεί η μετάταξη ομοίως με την κατατιθέμενη διάταξη η μετάταξη των αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και σε κατηγορία ή ειδικότητα για την οποία έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατά την τελευταία προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης δεν συμπληρώθηκαν οι θέσεις.

Εκ των προαναφερόμενων συνάγεται ότι με την  θέσπιση διάταξης μετάταξης των ΔΠΓ – ΔΜΓ σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικοτήτων Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης θα ισορροπηθεί η αδικία εις βάρος αυτής της κατηγορίας των στελεχών και θα καλυφθούν και υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθότι αυτή την στιγμή σε αρκετές περιπτώσεις ο Κυβερνήτη ή Μηχανικού του σκάφους είναι νεότερος κατά βαθμό από το λοιπό πλήρωμα.

 

14.               Νομοθετική παρέμβαση για την αναγνώριση δικαιωμάτων βάσει των πράγματι ανατεθειμένων  καθηκόντων και παρεχόμενης εργασίας  Λιμενοφυλάκων οι οποίοι  εκτελούν καθήκοντα  Κυβερνήτη  και  Μηχανικού σε Πλωτά  τύπου Α  ΙΙ  και   ΝΓ – Αντιρρυπαντικά   του Λιμενικού Σώματος .

 

   Νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση δικαιωμάτων βάσει των πράγματι ανατεθειμένων  καθηκόντων και παρεχομένης εργασίας .

                Ι. Παράθεση   σημείων  τα οποία μπορούν να στηρίξουν ως αιτιολογική έκθεση  την νομοθετική  ρύθμιση .

1.  Το  θέμα αφορά τους προερχομένους από τη σχολή των Λιμενοφυλάκων,  οι οποίοι στην  διάρκεια  της Υπηρεσία τους  εκλήθησαν  κατ’ εξαίρεση και προσωρινά  λόγω αναγκών Υπηρεσίας, να αναλάβουν  καθήκοντα Κυβερνήτη ή  Μηχανικού σε σκάφη κατηγορίας Α Ι  και Α ΙΙ, Αντιρρυπαντικά και Ναυαγοσωστικά, σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης δηλαδή όπου ο κανονισμός λειτουργίας Πλοίων και Σκαφών Λιμενικού Σώματος 04/07  απαιτούσε βαθμοφόρους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς.

   2.  Έτσι παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις  στο Σκάφος να υφίστανται   στην σύνθεσή του μέλη πληρώματος με ανώτερο σε βαθμό από αυτόν του Κυβερνήτη ή Μηχανικού,  κατά παράβαση του ως άνω Κανονισμού Λειτουργίας Πλοίων – Σκαφών Λιμενικού Σώματος  04/07.

3. Το 2014 δόθηκε  διαταγή από την Υπηρεσία  με την οποία όσοι ήταν κάτοχοι διπλώματος Α.Ε.Ν. έπρεπε να εκπαιδευτούν  σε καθήκοντα Κυβερνήτη – Μηχανικού στα σκάφη που υπηρετούσαν  την δεδομένη στιγμή.

Κατόπιν και επειδή τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά, εκλήθησαν να αναλάβουν καθήκοντά Κυβερνήτη και Μηχανικού και πάλι κατ’ εξαίρεση καθώς ο βαθμός που έφεραν δεν ήταν ο προβλεπόμενος.

4. Άμεσο επακόλουθο ήταν να συμπεριληφθούν  στις μεταθέσεις ως Δ.Π.Γ. -  Δ.Μ.Γ. όπως οι  προερχόμενοι από την σχολή Υπαξιωματικών Λ.Σ. , χωρίς όμως να έχουν καμία βαθμολογική  επιβράβευση –προσαρμογή προς την θέση του Κυβερνήτη και Μηχανικού, και επιπλέον χωρίς καμία μισθολογική  επιβράβευση – ικανοποίηση της θέσης ευθύνης και των καθηκόντων τους ως Κυβερνήτη και  Μηχανικού.

 Αντιθέτως παραμένουν  στάσιμοι και  έχουν τις οικονομικές απολαβές των προς τους  εκ της σχολής Λ/Φ  υπηρετούντων  είτε σε σκάφη ως αρμενιστές – μηχανοδηγοί είτε  σε υπηρεσίες ξηράς, και  οι οποίοι    δεν διαθέτουν  δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄   ή   Μηχανικού Γ΄  από Α.Ε.Ν,   γεγονός που συνιστά  πρόδηλη  παραβίαση των  προβλεπόμενων από το Σύνταγμα  εννόμων αρχών της ισότητας, της  αξιοκρατίας και  της αναλογικότητας .

 

 Για τους  λόγους αυτούς εισηγούμαστε  την   τροποποίηση του ΠΔ  13/ 2018 άρθρου   78  όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο  μόνο του ΠΔ   33/ 2021 και  στα  κάτωθι  σημεία : α΄  την παρ. 1  περίπτωση   γ  , και β΄ στην ίδια παράγραφο 1  περίπτωση   γ  υποπερίπτωση   ηη  .

 

Με Την νομοθετική εξέλιξη αυτή, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των βαθμοφόρων των κατηγοριών αυτών εκ Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι επωμίζονται μεγάλο βάρος υπηρεσιακών καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, ως εκ του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, αλλά και γνώσεων και εμπειρίας, ως προς την ηθική επιβράβευση και ανταμοιβή αυτών, τόσο προς όφελος της Υπηρεσίας, όσον και για την παροχή κινήτρου για την περαιτέρω εξέλιξή τους.

 

 

15.               Προσθήκη στο άρθρο 19 του Κώδικα Προσωπικού  Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311Α/2002) ή στο άρθρο  8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139Α/2012) προκειμένου ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος της ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, ο οποίος απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή των υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη να υπολογίζεται και να προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ Σ/ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ.

 

Ως απαραίτητο προσόν για τους υποψηφίους υπηρετούντες από το 1996 έως και το 2000 ως Λ/Φ στο Λ.Σ. συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς κατάταξης στην Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. ήταν η ευδόκιμη υπηρεσία στο Λ.Σ. τριών (03) ετών.

Ειδικότερα για τους υπηρετούντες ως Λ/Φ έως το έτος 2000 απαιτείτο τριετής (03) προϋπηρεσία ενώ από το έτος 2001 (Ν. 2935/01) οριοθετείται προϋπόθεση ετήσιας προϋπηρεσίας ως Λ/Φ για τους κατέχοντες τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταργείται η προϋπόθεση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. .

Οι οργανικές θέσεις των Υ/Ξ και Α/Ξ Λ.Σ. προερχομένων εκ Σ/Δ.Υ.Λ.Σ. είναι κοινές για όλες τις υποκατηγορίες (Πτυχιούχοι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενώ από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν. 3079/2002, Π.Δ. 81/2012) επιφυλάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εξέλιξή τους στους Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς προερχομένους από αυτή. Οι απόφοιτοι Υ/Ξ και Α/Ξ της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο θεωρούμενοι υπεράριθμοι στις οικείες επετηρίδες ενώ επί του πρακτέου οι υπόλοιποι Υ/Ξ και Α/Ξ απόφοιτοι της ιδίας σχολής προάγονται στον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο.

Η προϋπόθεση της ευδόκιμου προϋπηρεσίας για την συμμετοχή των υποψηφίων προερχομένων εκ Λ/Φ η οποία υπηρετήθηκε στο Λ.Σ. κατά κάποιον τρόπο υπό δοκιμή και κρίση για την μετάβαση τους στην επόμενη παραγωγική σχολή Λ.Σ. δεν δίνει την ευκαιρία σε πολλά στελέχη Α/Ξ Λ.Σ. της κατηγορίας αυτής να τύχουν των προβλεπόμενων καταληκτικών βαθμών Α/Ξ Λ.Σ.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Υ/Ξ - AΝΘΣΤΗ - Α/Ξ εκ Σ/Δ.Υ.Λ.Σ. για την κατηγορία αυτή, για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία τίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.

Άλλωστε κάτι ανάλογο έχει ήδη συντελεστεί στο Λ.Σ. με την βαθμολογική αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας καθώς και της πενταετούς στρατιωτικής προϋπηρεσίας των προερχομένων από Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ.

Επιπλέον η ενδεχόμενη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά δεν προκαλεί καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας.

  1. Παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ - πιστοποιήσεις σχολών  - εκπαιδευτών -προγραμμάτων σπουδών (ΕΘΑΑΕ) σύσταση και συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΜΟ.ΔΙ.Π. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

 

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή η οποία ιδρύθηκε με τον Νόμο 4653/2020. Αποτελεί τη συνέχεια της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία ιδρύθηκε και λειτουργούσε από το 2006.

 

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘΑΑΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των ΑΕΙ και αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ.

 

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

 

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει: α) εσωτερική αξιολόγηση από το Ίδρυμα, μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και β) εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης – ΕΕΑΠ).

 

Στις Ένοπλες δυνάμεις με το π.δ.14/2017 (Α΄28)  περί «Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)» . 

 

Στην ΕΛ.ΑΣ με τον  ν.4962/22 (Α΄148)  Συστάθηκε η συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας, ορίστηκαν αρμοδιότητες κτλ

 

Για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική διάταξη.

Η μόνη πιστοποίηση που υπάρχει είναι στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων , λόγω π.δ.14/17, αλλά όσον αφορά την εκπαίδευση σε αυτήν των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν υφίσταται πιστοποίηση ούτε για το πρόγραμμα σπουδών αλλά ούτε για τους εκπαιδευτές.

 

Επίσης για την σχολή Λιμενοφυλάκων δεν υπάρχει καμία απολύτως πιστοποίηση.

Μετά την πιστοποίηση των σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα πτυχία θα τύχουν της αποδοχής της ακαδημαϊκής  κοινότητας και τα στελέχη μετά  την αποφοίτησή τους θα μπορούν να εγγραφούν σε Α.Ε.Ι. με κατατακτήριες.

 

17.               Αναβάθμιση Διπλωμάτων σχολών  ΑΕΝ

 

Όλες οι σχολές των οποίων η είσοδος τους γίνεται με την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα πτυχία των Α.Τ.Ε.Ι. ώστε να δίνεται η δυνατότητα και μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης για μετέπειτα εκπαίδευση- μόρφωση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

 

18.               Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα

 

Λόγω έλλειψης διοικητικής μέριμνας για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα σε αντίθεση με το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στην ουσία να υιοθετηθούν και να  εφαρμόστούν οι αντίστοιχες προβλέψεις με αυτές που περιλαμβάνονται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην ΥΑ Αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ 1139/Β΄/3-6-2011) «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» όπως τροποποιήθηκε από την  ΥΑ Αριθμ. Φ. 400/15/214623/Σ.3587 (ΦΕΚ 2335/Β/18-6-2019) με προωθούμενη την παρακάτω αντίστοιχη διάταξη.

 

Διάταξη

«Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας:

α. Ως άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α'), νοούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Για την ασθένεια ή αναπηρία γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) Υγειονομική Επιτροπή.

β. Ως σύζυγοι νοούνται και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α').

 

Άρθρο 2

Εκτέλεση υπηρεσιών Συμμετοχή σε αποσπάσεις

 

1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπηρετούν καθώς και απαγορεύεται η  απόσπαση ή διάθεση τους σε άλλη Λιμενική Αρχή άνευ αιτήματος τους :

α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων Στελεχών, τα

ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός.

β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.

2. Για την υπαγωγή στην παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά προς την  Υπηρεσία που υπηρετεί, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά η οποία τη διαβιβάζει προς την Διεύθυνση Προσωπικού για την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

3. Για γονέα ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης εφαρμόζεται ομοίως ή παρ. 1 του παρόν άρθρου, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αναφορά, προς την  Υπηρεσία που υπηρετεί, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά η οποία τη διαβιβάζει προς την Διεύθυνση Προσωπικού για την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

4. Για γονέα που ασκεί κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, εφαρμόζεται ομοίως ή παρ. 1 του παρόν άρθρου, μόνον εφόσον το επιθυμεί. Για την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία του, η οποία τη διαβιβάζει προς την Διεύθυνση Προσωπικού για την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

5. Συζευγμένοι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικο τέκνο εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση, οι οποίες δεν συμπίπτουν, με μέριμνα των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Όταν ο ένας γονέας συμμετέχει σε απόσπαση ή διάθεση ή έχει διαταχθεί για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπηρετεί, ο έτερος γονέας εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τα στελέχη που εκτελούν

κυλιόμενο ωράριο.

 

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ανάδοχους γονείς. Η περίπτ. δ' της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις γυναίκες στις οποίες έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο μήνα της ηλικίας του.

 

7. Για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύουν τα παρακάτω:

α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:

1) απαλλάσσεται για είκοσι (20) ημέρες από υπηρεσίες από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία,

2) δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας,

3) δικαιούται ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά.

β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου του.

 

Άρθρο 3

Προσφυγές

 

1. Κατά της απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δικαιούται να ασκήσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης σε αυτόν, ενδικοφανή προσφυγή για την εξέταση του αιτήματος σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από τη Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων.

2. Η Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από:

α. το Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού, ως Πρόεδρο,

β. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού,

γ. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού, ως μέλη

 

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο σε προφορική ακρόαση.

Οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Άρθρο 4

Μέριμνα υπέρ οικογενειών στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Σε περίπτωση που εν ενεργεία στρατιωτικοί των ΕΔ, αποβιώσουν ή καταστούν ανάπηροι, ορίζεται, με μέριμνα του Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας τους, ένας Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός ως υπεύθυνος για την άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προς διευκόλυνση των οικείων τους σε διαδικαστικά θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως.»

 

 

19.               Προαγωγή των αποστρατευθέντων Πλοιάρχων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, που είναι Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή κάτοχοι διπλώματος Τουλάχιστον Γ΄ τάξης.                                                                                     

 

Με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων  ( ή προσθήκη άρθρου σε νόμο), να  καθιερωθεί η προαγωγή των αποστρατευθέντων Πλοιάρχων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚ, που είναι Πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή κάτοχοι διπλώματος Τουλάχιστον Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού προερχομένων εκ ΣΔΥΛΣ καθώς και των απευθείας καταταγέντων στο ΛΣ αξιωματικών των διατάξεων του Ν.Δ 31/1973(ΦΕΚ 133Α). Οι εν λόγω Πλοίαρχοι  Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚ, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ εν ενεργεία για ένα μήνα και αποστρατεύονται ως  «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» με το βαθμό αυτό.

 

Για λόγους ηθικής τάξεως αλλά και για να μην παραβιαστεί η συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή της ίσης μεταχείρισης των μισθωτών που έχουν αποκτήσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα και αποστρατεύθηκαν Πλοίαρχοι Λ.Σ εν ενεργεία (χωρίς αποστρατευτέο βαθμό) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26,27 του ν.2935/2001(ΦΕΚ 162Α΄) και των άρθρων 45,47 του ν.3079/2002 (ΦΕΚ 311Α΄), προτείνεται η ψήφιση της σχετικής διάταξης, ώστε να δοθεί στους προαναφερόμενους αποστρατευθέντες Πλοιάρχους ΛΣ η παροχή δυνατότητας προαγωγής των στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ εν ενεργεία για ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους χωρίς να προκύπτει αναδρομική οικονομική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

20.               Υγειονομική περίθαλψη αστυνομικών σκύλων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  καθώς και το τρόπο κάλυψης των σχετικών εξόδων

 

Οι σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση από τους συνοδούς χειριστές (Κ-9 ) συνδράμουν ουσιαστικά  στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η αποτελεσματική όσφρηση τους εντοπίζει καλά κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες, που ο εντοπισμός τους με τις ανθρώπινες αισθήσεις είναι δύσκολος ή πολλές φορές αδύνατος, συμβάλλοντας στο έργο κατά της δίωξης των ναρκωτικών και διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε αρκετές επιτυχίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν ως συνοδοί-χειριστές των σκύλων βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή για την άμεση παροχή συνδρομής όπου και όποτε απαιτηθεί, έχοντας παράλληλα την 24ωρη ευθύνη φύλαξης και της υγιούς διαβίωσης του σκύλου.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το 2006 σχετικός κανονισμός λειτουργίας στον οποίο μεταξύ άλλων  προβλέπετε και η υγειονομική περίθαλψη των σκύλων καθώς και το τρόπο κάλυψης των σχετικών εξόδων. Ειδικά για τα έξοδα των ιδιωτών κτηνιάτρων που διενεργούν κτηνιατρικές εξετάσεις των αστυνομικών σκύλων καθώς και κάθε περίπτωση δαπάνης για οποιουδήποτε είδους εργαστηριακή εξέταση που διενεργείται σε ιδιωτικά εργαστήρια προβλέπεται ότι αυτά καλύπτονται από το κεφάλαιο Λιμενικής Αστυνομίας μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Όμως το κεφάλαιο Λιμενικής αστυνομίας έχει καταργηθεί εδώ και μια δεκαετία και εκ τότε ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει  για τις έκτακτες περιπτώσεις που τα σκυλιά χρειαστούν ιατρική περίθαλψη πέραν των προγραμματισμένων .

 

Στις κατ’ έτος υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  προβλέπει ότι σε αυτό το δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των αστυνομικών σκύλων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες τίθεται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους ή σε περιπτώσεις τραυματισμού, για τις οποίες χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

 

Το κόστος μίας τέτοιας έκτακτης ιατρικής περίθαλψης, η οποία συνήθως είναι ένα σεβαστό ποσό, καταβάλλεται από τους συνοδούς οι οποίοι φυσικά και δεν θα αφήσουν απροστάτευτο τον κύριο συνεργάτη τους,  αλλά στη συνέχεια σε αναζήτηση της Υπηρεσιακής διαδικασίας για την κάλυψη αυτών των έξτρα χρημάτων λαμβάνουν την απάντηση ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

 

Πρέπει να υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση τόσο για την δημιουργία ειδικού  κωδικού πληρωμής όσο και να προχωρήσει η  έκδοση του νέου απόρρητου κανονισμού δυνάμει του Άρθρο 13 «Κανονισμοί περί Αστυνομικών Σκύλων» του ν.4676/20(Α΄67) που έως και σήμερα 3 έτη μετά δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

 

21.               Καθορισμό Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

  

Στο πλαίσιο των καθηκόντων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Επιτροπές Κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών) που διενεργούνται σε τακτική βάση τόσο για τους υποψηφίους μέσω Πανελληνίων όσο και για υποψηφίους απευθείας κατάταξης άλλων κατηγοριών (Αξιωματικούς ειδικοτήτων, αποφοίτους ΑΕΝ κτλ). Η διενέργεια των εν λόγω Επιτροπών συχνά περιλαμβάνει ένα μεγάλο όγκο υποψηφίων που πρέπει να εξεταστούν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η ουσιαστική και όχι διεκπεραιωτική εξέτασή τους (γραπτή και προφορική) συχνά απαιτεί την εργασία μακράν πέραν του εργάσιμου ωραρίου, γεγονός για το οποίο δεν υπάρχει καμία οικονομική αποζημίωση. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη για την αποζημίωση υπάρχει αλλά δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος της αυτής, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα καθορισμού μέσω νομοθετικής ρύθμισης του ύψους της αποζημίωσης, κατ’ αντιστοιχία με την σχετική πρόβλεψη για τις Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών του ΥΠΕΘΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η αποζημίωση για τις εν λόγω Επιτροπές εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 152 του ν.4472/2017, όπου προβλέπεται ότι  «Για τις αμοιβές από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει». Στο άρθρο 21 του ν.4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52, παρ. 3 του ν.4369/2016 ορίζεται ότι «Στο προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη διαγωνισμών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3.

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων, από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών εκδόθηκε η αριθ. Αριθμ. Φ.840/49/40295/Σ.8628 απόφαση (ΦΕΚ 1959 β΄/1-6-2018) «Καθορισμός Αποζημίωσης Εξεταστικών Επιτροπών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ., των Διαγωνισμών Μετάταξης ή Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Επιλογή ΕΠ. ΟΠ. και Λοιπού Στρκου Προσωπικού - Πλην των Οπλιτών που Εκπληρώνουν Στρατεύσιμη Στρκη Θητεία». Με βάση την ανωτέρω απόφαση στο άρθρο 2, παρ. 1, 2 και 3 καθορίζεται για το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων (ειδικοί εξεταστές, Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας των Εξεταστικών Επιτροπών) αποζημίωση 0,16 ευρώ ανά υποψήφιο, για την διενέργεια ψυχοτεχνικών δοκιμασιών (για κάθε βαθμολογούμενο γραπτό ή προφορική εξέταση υποψηφίου) υπολογίζοντας τα επιμέρους στάδια της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας ως ένα ενιαίο μάθημα για κάθε υποψήφιο.

 

22.               Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ.Α.Π./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

 

“ Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ.Α.Π./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος συνεστήθη με την παράγραφο 7 του άρθρου 128 του ν.3079/2002 (Α΄311) και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των δικαιούχων του στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την οικονομική τους αρωγή προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, υπάγεται από 26-11-2008 στην εξαίρεση της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3697/2008 (Α΄194). Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4174/2013 (Α΄170), λογίζεται ως νομική οντότητα, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα που οφείλονται στο ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα ρυθμίζονται οι δαπάνες που δύναται να καλύψει καθώς και τα ποσά που θα διατίθενται για αυτές .  

 

23.               Παροχή αναγνώρισης πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών σε στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για εργασία σε διεθνή οργανισμό».

          

Μια εξ αυτών των διατάξεων είναι και η  παροχή αναγνώρισης πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών, διάρκειας 5 ετών, σε στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που έχουν αποδεχθεί θέση, υπό καθεστώς σύμβασης,  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό όπως αυτό εφαρμόζεται ήδη για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας με το άρθρο 48 του ν. 4249 ΦΕΚ Α 73/24.3.2014.

 

Στις ήδη ρυθμισμένο θέμα για την ΕΛ.ΑΣ ο αστυνομικός  κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.

 

Ο χρόνος της άδειας, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού.

Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία.

 

Αρκετά είναι πλέον τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποδέχονται  θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, αλλά με τίμημα την παραίτηση τους από το Σώμα.

 

Από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 48 του ν. 4249 εύκολα συνάγεται ότι καθίσταται  επιτακτική η ανάγκη ρύθμισης της υπηρεσιακής κατάστασης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που επιτυγχάνουν στους εν λόγω διαγωνισμούς, υπαγορευόμενη επιπλέον από το γεγονός ότι το υπηρεσιακό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον προάγεται τόσο από την εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνή κέντρα αποφάσεων όσο και από την μετέπειτα μεταφορά ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

 

 

24.               Ενεργοποίηση διάταξης ( ν.4504/17 άρθ.79) για την εξέλιξη των Λ/Φ σε ΥΠΑΞ.

 

Μια ακόμη σημαντική διάταξη που είχε θεσπιστεί με τον Νόμο 4504/17 και ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί είναι και αυτή του άρθρου 79 παρ.5. σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Λιμενοφύλακα, έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.

Η ανωτέρω διάταξη έχει προσαρμοστεί στα πρότυπα  των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. και αποτελεί φυσική εξέλιξη του συστήματος εισαγωγής Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία θα είναι ταχύρρυθμη και διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, θέματα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, των εξετάσεων και του ελέγχου της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Ο καταληκτικός βαθμός εν ενεργεία όσων προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι ο βαθμός που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι Λιμενοφύλακες έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε Υπαξιωματικούς ως μια ευκαιρία αναβάθμισης των προσόντων και των γνώσεών τους.

Επιπρόσθετα με το νέο οργανόγραμμα όπως αυτό προκύπτει από την αύξηση των 1.500 οργανικών θέσεων δίνεται η δυνατότητα μέσω της ανωτέρω διαδικασίας να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν σε θέσεις για Υπαξιωματικούς αφού από εδώ και πέρα θα έχουμε εισαγωγή στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μόνο Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων.

Θεωρούμε ότι σε μια διαδικασία που αφορά στην αύξηση των οργανικών θέσεων, την ανακατανομή αυτών και την πρόσληψη στελεχών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων ,το επόμενο βήμα που απαιτείται είναι η ενεργοποίηση της διάταξης για την εξέλιξη των Λ/Φ σε ΥΠΑΞ μέσω της σχολής ΔΥΛΣ.

25.               Νυχτερινή απασχόληση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ . Να αποζημιώνονται όσοι εργάζονται.


 Με την  υπ. αριθμ. 2822.30-3/20367/2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Οικονομικών αυξάνεται το μηνιαίο όριο των ωρών νυκτερινής απασχόλησης για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης, που καταβάλλεται στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα , το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 96 ώρες μηνιαίως για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία εκτελούν υπηρεσία σε πλωτά Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπάγονται σε Λιμενικές Αρχές των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Σε αυτά  περιλαμβάνονται και τα πληρώματα πλωτών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της κατηγορίας Α1, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Πλοίων-Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 04/2018 κατά το χρονικό διάστημα, που εκτελούν αποστολή στις ανωτέρω περιοχές.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών αναγνωρίζοντας από τη μία τον αγώνα των συναδέλφων στη παραμεθόριο  για το μεταναστευτικό ζήτημα και από την άλλη τη προσφορά των υπηρετούντων στα σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε πανελλαδικό επίπεδο στη προστασία του περιβάλλοντος ,στην ασφαλή ναυσιπλοΐα και στον τουρισμό  αλλά και ενάντια σε κάθε είδους παραβατικότητα, θεωρούμε επιβεβλημένη την επέκταση της διάταξης για όλους τους ΄΄πλωτατζήδες΄΄ και όχι μόνο αλλά και σε όλα τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ όπου και αν αυτοί υπηρετούν .

Φαντάζει οξύμωρο και άδικο η προσφορά των στελεχών  να αξιολογείται με γεωγραφικά κριτήρια που ως αποτέλεσμα έχει, κάποιοι εξ αυτών, να ΜΗΝ αμείβονται για την νυχτερινή τους απασχόληση.

Για αυτούς τους συναδέλφους θεωρούμε ότι η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση ,με τη ταυτόχρονη κατάργηση του ορίου αποζημίωσης ορών νυχτερινής απασχόλησης, αποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στη πατρίδα μας .

26.               Αντικατάσταση των απαρχαιωμένων υπηρεσιακών ταυτοτήτων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.              

Πάγιο αίτημα των συναδέλφων και των συνδικαλιστικών φορέων αποτελεί η έκδοση νέων ταυτοτήτων καθώς ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι το ότι το έντυπο της υπηρεσιακής ταυτότητας δεν αναγνωρίζεται σε καμία χώρα ως επίσημο ούτε φυσικά ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Έτσι λοιπόν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι ίσως οι μόνοι Έλληνες που για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό υποχρεούνται να εκδώσουν διαβατήριο καθώς η υπηρεσιακή τους ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συναδέλφων που για να μετακινηθούν αεροπορικώς εντός Ελλάδος με πτήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό η "παραδοσιακή" υπηρεσιακή ταυτότητα δεν γίνεται δεκτή.

Για το λόγο αυτό και μετά από επί σειρά ετών πιέσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων, στο αρ.67 του νόμου 4504/17 θεσπίστηκε η έκδοση σύγχρονου εντύπου ταυτοτήτων των Λιμενικών ώστε αυτές να αποτελούν εφεξής και ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και ύστερα από σχετική απόφαση του ΥΝΑΝΠ , εντός διμήνου και με έναρξη την 1-1-2018 θα ξεκινούσε η έκδοση του νέου εντύπου .

Σε μια Ελλάδα που οι εξελίξεις τρέχουν ,τη στιγμή μάλιστα που από το ΥΠτΠ ετοιμάζεται διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες και ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προαναγγέλλει τον ενιαίο αριθμό που θα αντικαταστήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, αν μη τι άλλο είναι οπισθοδρομικό το να μιλάμε για έκδοση ταυτότητας στελεχών Σ.Α. ,σε ένα πλαστικοποιημένο χαρτί, που ως βάση εφαρμογής του έχει ένα σήμα του ΥΕΝ από το 2006.

27.               Ασφαλιστικό  -Εξαγορά της 3ετιας παρ.4    άρθρου  22 του ν.3865/2010

Σχετικές:

α. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»)

β. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. 27135/0092/17.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ

δ. Υπ΄ αριθμ. 111482/0092/2016 (ΦΕΚ Β΄, «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη») Κοινή Υπουργική Απόφαση κ.κ. Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών»)

ε. Υπ΄ αριθμ.Φ9000α/2846/17457/09-12-2020 απάντηση ΥΠ.ΕΘ.Α

Με την από 13-10-2020 σχετική ανακοίνωση μας που αφορά στην προσαύξηση κατά τρία (3) έτη για τα στελέχη που κατετάγησαν στις τάξεις των του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  τα έτη 1990 – 1995 γίνεται  σαφές ότι υφίσταται τεράστια αδικία για τα στελέχη τα οποία ακόμη και για λίγες μέρες δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των παλιών ασφαλισμένων οι οποίοι είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά από 24,5 έτη υπηρεσίας .

Με την 2071Ε/16.11.2020 απάντηση  της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΕΚΥ), γνωρίζεται ότι για την προσαύξηση κατά τρία (3) έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών κατ’επέκταση και των υπηρετούντων σε ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και λοιπά Σ.Α, ο οποίος αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, το οποίο (ποσοστό) από 01.1.2020 και εφεξής ανέρχεται σε 20%.

Τα όσα αναφέρονται στην ως ανωτέρα απάντηση ,ουδέποτε είχαν ενταχθεί σε ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποτελούν μία ερμηνεία για ένα ζήτημα που από την εφαρμογή του Ν.3865/2010 έχει προκαλέσει πληθώρα ερωτημάτων στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ    καθόσον, κατά την άποψή μας, η ως άνω προσαύξηση των τριών (3) ετών δεν αποτελεί πλασματική υπηρεσία αλλά συντάξιμη.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του (β) σχετικού νόμου, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας  που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη.

Η (γ) σχετική εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία υπολογισμού του ως άνω χρόνου των τριών (3) ετών, η οποία (διαδικασία) είναι αυτή της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή ότι θα πρέπει η/ο ενδιαφερόμενη/ος να καταθέσει αίτηση και οι εισφορές να υπολογιστούν κατά τα ισχύοντα από την, κατά το χρόνο αίτησης, νομοθεσία και όχι ότι η ως άνω τριετία (3ετία) είναι πλασματική.

Τέλος, σύμφωνα με τη (δ) ΚΥΑ, η κλιμάκωση των ποσοστών του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, δηλαδή του Δημοσίου και όχι του εργαζόμενου, δηλαδή του στρατιωτικού, καθόσον, κατά την παρ. αυτής: «α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου. β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου και διαμορφώνεται κατ΄ έτος ως εξής: έτος 2017 ποσοστό 3,33%, έτος 2018 ποσοστό 6,67%, έτος 2019 ποσοστό 10% και έτος 2020 και επόμενα ποσοστό 13,33%. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας αλλά και αναλόγων παρεμβάσεων Ομοσπονδιών των Στρατιωτικών ,και ύστερα από ερωτήματα που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές Κομμάτων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε σύμφωνα με (ε) σχετική  :

 ΄΄Ανεξάρτητα, όμως, από το γεγονός ότι, η ακολουθούμενη δημοσιονομική αλλά και συνταξιοδοτική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ, έχει, ήδη, αποστείλει σχετική πρόταση (Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 Μαρ 20/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ), στο καθ’ ύλη αρμόδιο και συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.΄΄

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές πως η εισήγηση του ΥΠΕΘΑ βρίσκεται σε σωστή  κατεύθυνση και θεωρούμε πως μία ανάλογη  πρόταση από ΥΝΑΝΠ  σύμφωνα με την οποία θα ζητείται η αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα συμβάλει  σημαντικά στην επίλυση του ζητήματος αφού το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι κοινό με αυτό των υπηρετούντων στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας αλλά και στο Στρατό.   

Πρόταση για 6,67% από 20% για το χρόνο αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας αλλά και των ετών σπουδών.

28.               Επέκταση της μάχιμης πενταετίας στα 7 έτη

 

Ο ασφαλιστικός Νόμος 3863/2010 άλλαξε σε μεγάλο ποσοστό το ασφαλιστικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων και όπως ήταν αναμενόμενο και αυτό των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και Στρατό.

 

Βασικότερη αλλαγή ήταν αυτή του χρόνου εργασίας για την κατοχύρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τα 24,5 έτη στα 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών ή μέχρι το 60ο έτος ηλικίας.

 

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές ανάμεσα στου νέους και παλαιούς ασφαλισμένους παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών (σπουδών και στρατού) αλλά και 5 μάχιμων ετών (συν 3 έτη για τους καταταγέντες 90-95)

 

Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου)  από την 12/05/16 διαμορφώθηκε νέο καθεστώς αναφορικά με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ως συντάξιμα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Δυστυχώς όμως η μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας και του κόστους αναγνώρισης των πλασματικών ετών (στρατός, σπουδές) δημιούργησαν τεράστιες αδικίες για αυτούς που δεν μπόρεσαν να ενταχτούν στο προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς (μέχρι 31-12-14) αλλά και θέτουν σοβαρά ζητήματα κατά πόσο τα στελέχη μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες  υποχρεώσεις τους εργαζόμενοι μέχρι τα 60 ,διατηρώντας το αξιόμαχο των Σ.Α και Ε.Δ .

 

Για τον λόγο αυτό διεκδικούμε την επέκταση  της μάχιμης πενταετίας στα 7 έτη ,αφού πλέον μπορεί να αναγνωριστεί από όλα τα στελέχη όπου και αν αυτά υπηρετούν, ισορροπώντας έστω και στο ελάχιστο τις αδικίες που έχουν συντελεστεί εις βάρος των υπηρετούντων από το 2010 και μετά.

 

29.                Επαναφορά δώρων εορτών και άδειας σε εργαζόμενους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Σώματα Ασφαλείας)

 

Από το 2010 μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι στα Σ.Α και στο Στράτο έχουν δεχτεί μια ασταμάτητη επίθεση στα εργασιακά τους κεκτημένα που αφορά τόσο στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα όσο και στους μισθούς.

 

Η αύξηση του χρόνου εργασίας στα 40 έτη ασφαλιστικών εισφορών και των ορίων ηλικίας στο 60ο έτος υποχρεώνει τους ένστολους σε εργασία μέχρι τα γεράματα. 

 

Ταυτόχρονα η μείωση των μισθών λόγω Μνημονιακών υποχρεώσεων από τον Αύγουστο του 2012 μας οδήγησε σε μια σειρά δικαστικών αγώνων με τις τελικές αποφάσεις του ΣτΕ να μας δικαιώνουν και να αποκαθιστούν ,εν μέρει ,τις μειώσεις αφού το νέο μισθολόγιο που εφαρμόζεται από 01-01-2017 έχει περιορίσει με την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς τη δυνατότητα αυξήσεων .

 

Παράλληλα με διάταξη του ν. 4093/2012, επήλθε πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αν και προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και αυτή την απώλεια η ολομέλεια του ΣτΕ με τις 1307-1316/2019 αποφάσεις της, έκρινε συνταγματικές τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας των εν ενεργεία υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 

Καθίσταται σαφές ότι επί 10 έτη το εισόδημα των Ένστολων καταγραφεί διαρκώς απώλειες. 

 

Αν συνυπολογιστούν οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια, στα καύσιμα και επί συνόλω μελετηθεί η αγοραστική δύναμη των μισθών των συναδέλφων αλλά και η μείωση κατ'αναλογία των συντάξεων θα διαπιστωθεί πως ο μισθός μας έχει απωλέσει το 40% της αξίας του .

 

Δεν θα πρέπει δε, να ξεχάσουμε πως το μισθολογικό -ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό ζήτημα θα παρουσιάσει τεράστια κενά καθώς οι νέοι συνάδελφοι αμείβονται με κατά πολύ μικρότερους , συγκριτικά με το παρελθόν, βασικούς μισθούς και ως εκ τούτου οι μειωμένες εισφορές που καταβάλλονται θα επηρεάσουν αρνητικά τα ασφαλιστικά μας ταμεία τόσο για τις συντάξεις και τα εφάπαξ όσο και για τη βιωσιμότητά τους . 

 

Θεωρούμε αδιανόητη την φτωχοποίηση των Λιμενικών και την υποβίβασή τους σε εργαζόμενους β΄ διαλογής .Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να ανταμείβει τους ένστολους ανάλογα με την προσφορά τους στη προστασία των πολιτών και στην ασφάλεια της χώρας μας και για το λόγο αυτό  κρίνεται επιβεβλημένη η επαναφορά των δώρων και η αξιολόγηση της αποκατάστασης των μισθών των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με σοβαρές αυξήσεις. 

 

30.               Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν σε Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Ελικόπτερα ΛΣ )ΥΕΜ/ΜΕΛΣ

•Εναρμόνιση του Κανονισμού Προσωπικού Ελικοπτέρων Λ.Σ (ΑΡΙΘΜ. 18/05) με αυτόν της Μοίρας  Αεροπλάνων, σε σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που είναι  απαραίτητα μέλη πληρώματος , όσον αφορά στους ιπταμένους τεχνικούς. (Στη ΜΑΛΣ δεν έχουν περιορισμό θέσεων ενώ στην ΜΕΛΣ είναι 12.)

•Εφαρμογή του Π.Δ. Μεταθέσεων και του Κανονισμού  Οργάνωσης  Λειτουργίας  ώστε  το προσωπικό που υπηρετεί στην ΜΕΛΣ να μην αποσπάται η διατίθεται σε άλλο κλάδο του ΥΕΝ όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό κανονισμό. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο στη συντήρηση των Ελικοπτέρων και  η απόσπασή του είναι αρνητικός παράγοντας για την διάθεση του μέσου.

•Να εξεταστεί το δικαίωμα  στο προσωπικό της Υ.Ε.Μ  όταν μετακινούνται με πλοίο ώστε να μεταβαίνουν στο μέρος όπου διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας (το ταξίδι είναι πολύωρο και δεν τους χορηγείται καμπίνα) να έχουν δικαίωμα στην πληρωμή  διαφοράς για την απόκτηση καμπίνας. Τα στελέχη αυτά καλούνται με την άφιξη τους στον  τόπο προορισμού τους: αν πρόκειται για Αεροσκάφη του Frontex να ενημερωθούν για την εκάστοτε αποστολή από τα κατά τόπους Λ/Χ ,τα πληρώματα των Αεροσκαφών  και σε πολλές περιπτώσεις να πετάξουν την ίδια μέρα. Σε περίπτωση αποστολής με Αεροσκάφη υπηρεσίας μας με την άφιξή τους αναλαμβάνουν υπηρεσία ως τεχνικοί και ιπτάμενοι.

 Έχουν αναφερθεί επίσης και περιπτώσεις συναδέλφων όπου η κάνοντας την εκκαθάριση των δικαιολογητικών τους (με την επιστροφή των στελεχών στην Υ.Ε.Μ.) να τους έχει ζητηθεί να επιστρέψουν χρήματα λόγω του ότι τα εισιτήρια τους με καμπίνα δεν δικαιολογούνται.

31.               Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν σε Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 
α.Ειδικότητα των μουσικών Λ.Σ. (υπάρχει κενό νόμου) διότι εισέρχονται στο Λ.Σ. με την ειδικότητα του μουσικού και με βασική προϋπόθεση πτυχία, μεταπτυχιακά και ειδικότερες σπουδές (οι οποίες έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος τα οποία τα επωμίζονται οι ίδιοι) δηλαδή τα προσόντα τους είναι υψηλών απαιτήσεων. Βέβαια αυτό δεν τους απαλλάσσει από μέτρα τάξης, ούτε από μεταθέσεις και  αποσπάσεις (δεν προβλέπεται κάλυψη στη διαδικασία των μεταθέσεων λόγω  της ειδικότητά τους) και αυτό έχει σαν συνέπεια αρκετοί συνάδελφοι μουσικοί να επιδιώκουν τον αποχαρακτηρισμό τους που ως αποτέλεσμα έχει τη δραματική μείωση του αριθμού των στελεχών που υπηρετούν στην Μουσική.

β. Πρόσληψη στελεχών με γνώσεις και πτυχία Μουσικής μέσω προκηρύξεων. Η δύναμη της Υπηρεσίας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και αν ληφθεί υπ'όψιν το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί έχουν μέσο όρο πάνω από 20 χρόνια ενεργής υπηρεσίας τότε είναι εύλογο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν συνάδελφοι με τα ανάλογα προσόντα για να στελεχώσουν την Μουσική του Λ.Σ.

δ. Σημαντική παράμετρος λόγω του νέου ασφαλιστικού συστήματος (με υποχρέωση υπηρεσίας για 40 έτη ή μέχρι το 60ο έτος ηλικίας ) αποτελεί και η ανάγκη παραμονής ως διοικητικοί στην Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ των συνάδελφων που λόγω υγείας ή ηλικίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις επίπονες απαιτήσεις της μπάντας. 

 

32.               Αναγνώριση των υποχρεωτικών ετών ως ΛΦ για προκηρύξεις ΥΠΆΞ από 1996 και έπειτα.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ασφαλιστικές και μισθολογικές διεκδικήσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία της ανάδειξης ενός ακόμη σοβαρού αιτήματος συναδέλφων, δηλαδή αυτό της αναγνώρισης των υποχρεωτικών ετών ως ΛΦ για προκηρύξεις ΥΠΆΞ από 1996 και έπειτα.

Σύμφωνα με αυτό ένας σημαντικό αριθμός συναδέλφων διεκδικούν ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής (απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα, να υπολογίζεται και να προσμετράται στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Υ/Ξ - AΝΘΣΤΗ - Α/Ξ εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. για την κατηγορία αυτή, για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών.

Προσθήκη στο άρθρο 19 του Κώδικα Προσωπικού  Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311Α/2002) ή στο άρθρο  8 Π. Δ. 81/2012 ΦΕΚ 139Α/2012.

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.