Συντάξεις: Πως θα αναγνωρίσετε τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας – Βήμα βήμα η διαδικασία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.6.24

Συντάξεις: Πως θα αναγνωρίσετε τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας – Βήμα βήμα η διαδικασίαΗ αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για συνταξιοδότηση είναι μια σημαντική διαδικασία για τους ασφαλισμένους, ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν ήδη πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Δικαιολογητικά για αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας
Για να υπολογιστούν οι εισφορές και να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν με αίτημά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας προσμετράται στην κύρια – ανταποδοτική σύνταξη. Παρακάτω παρατίθενται τα δικαιολογητικά που χρειάζονται:

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών: Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει το έτος γέννησης και τη διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας. Επίσης, θα αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄): Εναλλακτικά, μπορείτε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο αυτού από τον υπηρεσιακό σας φάκελο.
Βεβαίωση Αποδοχών: Αυτή η βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει τις αποδοχές που καταβάλλονταν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία, ώστε να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 6,67%.
Υπεύθυνη Δήλωση: Πρέπει να δηλώσετε υπεύθυνα ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει, ούτε θα χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χρόνο για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Επιπλέον, πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας: Για την ταυτοποίηση σας.
Οφέλη από την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας προσμετράται στην κύρια – ανταποδοτική σύνταξη και θεωρείται ότι βοηθά περισσότερο αυτούς που έχουν ήδη πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αναγνώριση αυτών των πλασματικών χρόνων μπορεί να βελτιώσει το συνολικό ποσό της σύνταξης που θα λάβετε, επομένως αξίζει να εξεταστεί αν σας συμφέρει να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή.