Ηλεκτρονική υπηρεσία «Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους» - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.6.24

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους»
 Αριθμ. 855 – ΦΕΚ τεύχος Β 3658/26.06.2024
Προσθήκη στοιχείων της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 ν. 4954/2022, διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός της παρούσας είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, σε πληροφορίες που αφορούν στους κατόχους άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, σχετικά με πληροφορίες που διαθέτει η δημόσια διοίκηση για την άδειά τους.

2. Με την παρούσα:

α) Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 στοιχεία που περιέχονται στην άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους»

 

Ηλεκτρονικά η έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους με ή χωρίς εξετάσεις

 

β) καθορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της περ. α’,

γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 2
Προσθήκη στοιχείων άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1. Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50. Η προσθήκη των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου στο ψηφιακό αποθετήριο συνιστά την ψηφιακή μορφή της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

2. Για την έκδοση της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους της παρ. 1 απαιτείται κατά τον χρόνο έκδοσής της:
α) Η προηγούμενη έκδοση και κατοχή από τον δικαιούχο ενεργής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε φυσική μορφή, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50,
β) η χρήση του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων που έχει τυχόν ήδη εγκατασταθεί σε συσκευή κινητού τηλεφώνου του χρήστη,
γ) η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη κατά την είσοδο στο ψηφιακό αποθετήριο,
δ) η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου με την καταχώριση κωδικού μιας χρήσης («one-time password») που λαμβάνει ο χρήστης στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων.

3. Τα στοιχεία που προστίθενται κατά την παρ. 1 εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εφαρμογής, το οποίο φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη των στοιχείων αυτών από το φυσικό πρόσωπο ισοδυναμεί με επίδειξη της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και αποτελεί μέσο ταυτοποίησης.

4. Για κάθε ενεργή φυσική άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, όπως προσδιορίζεται από τον μοναδικό κωδικό που λαμβάνει από την τηρούμενη, στο Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους, Ενιαία Βάση Δεδομένων, δύναται να δημιουργείται μόνο μία αντίστοιχη ενεργή ψηφιακή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Άρθρο 3
Διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων ψηφιακής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους

1. Η ψηφιακή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους του άρθρου 2 επαληθεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.

2. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση της ψηφιακής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο του ψηφιακού αποθετηρίου ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αντίστοιχης φυσικής μορφής. Ο δικαιούχος άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 να επανεκδώσει ψηφιακή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, η οποία φέρει διαφορετικό μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, από αυτόν που έφερε το προηγούμενο ψηφιακό αντίγραφο.

3. Η ανάκληση της φυσικής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση του ψηφιακού αντιγράφου και τη μη επαλήθευση της ψηφιακής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Αν ο χρήστης απεγκαταστήσει από τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του την εφαρμογή του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων «Gov.gr wallet», η ψηφιακή άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους που έχει εκδοθεί ανακαλείται αυτοδίκαια, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της αντίστοιχης φυσικής μορφής.

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3, το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους, κατά περίπτωση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5
Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.) που υπόκεινται σε επεξεργασία για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως