Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων τριάντα (30) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.11.22

Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων τριάντα (30) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 05 Μαΐου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 (Α’75).
2. Τις διατάξεις της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του
π.δ.81/2012 (Α’139), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018 (Α΄63) .
4. Το από 07 Απριλίου 2022 Πρακτικό Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
έτους 2022:

Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων τριάντα (30) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, τους οποίους συνέταξε το αρμόδιο Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής έτους 2022, με το από 07 Απριλίου 2022 Πρακτικό του, ως εξής:
Α. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτους Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ)
της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.
81/2012, όπως ισχύει:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Διατηρητέων »
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. 3006 ΠΑΠΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. 3084 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. 3142 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
4. 2880 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. 2905 ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. 3047 ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. 3049 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. 3053 ΚΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
9. 3054 ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. 3065 ΚΟΚΚΟΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. 3097 ΚΑΧΡΙΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
12. 3129 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Β. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτους Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους (55ο έτος) την 31 Δεκεμβρίου
2022, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.3079/2002 σε
συνδυασμό με τη διάταξη της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. 2945 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
2. 3144 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ
3. 2878 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. 2881 ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Γ. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, απόφοιτη Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και κάτοχο πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, η οποία
συμπληρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής την 01 Δεκεμβρίου 2022, κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Προακτέων»
Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
2892 ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, απόφοιτο Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και κάτοχο πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ο οποίος
συμπληρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής την 01 Οκτωβρίου 2022, κατ’ εφαρμογή της
διατάξεως της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Προακτέων»
Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
3326 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Ε. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, απόφοιτους Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και κατόχους πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα,
οι οποίοι συμπληρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής την 19 Δεκεμβρίου 2022, κατ’ εφαρμογή
της διατάξεως της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.38/2012 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Προακτέων»
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. 3571 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. 3578 ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. 3657 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. 3744 ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
ΣΤ. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτους Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,
για το έτος 2022, οι οποίοι συμπληρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής την 03 Νοεμβρίου 2022,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύουν,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Προακτέων»
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. 4018 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. 4092 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. 4108 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. 4110 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. 4123 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. 4131 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. 4208 ΓΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. 4227 ΤΣΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.