Ο Πλωτάρχης ΛΣ Λευτέρης Βαλεργάκης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα δύο έτη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.11.22

Ο Πλωτάρχης ΛΣ Λευτέρης Βαλεργάκης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα δύο έτη


 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤ Α ́ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤ1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αρ.Πρωτ.: Π12β- 58515

«ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΛΩΤΑΡΧΗ ΛΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΜ 1187) ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2)ΕΤΗ ». 

– Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 329 παρ. 9 του Ν.4781/2021 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α ́31).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4504/2017 (Α ́184), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α ́145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α ́119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́121).
6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α ́123) « Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ ́αριθμ. 2411/77111/2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώθηκε ο υπ ́αριθ.88/2021 Κανονισμός «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 4913).
8. Την υπ’ αριθ. 2/19609/0022/14.04.2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής του Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές
Αρχές, καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες» (Β ́553/04.05.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αποσπάσεων στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές καθώς και στις Μόνιμες
Αντιπροσωπείες υπαλλήλων, που δεν ανήκουν στο Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα έγγραφα υπ’ αριθμ.:
2/32464/0022/15.6.2004 και 2/33590/0022/30.6.2004 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Το υπ ́αριθ.ΑΠ.2411.1/72999/2022/14.10.2022 ́Εγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί απόσπασης του Πλωτάρχη ΛΣ κ.ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ Ελευθερίου (ΑΜ 1187) στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για δύο (2) έτη.
10. Την με αριθ. πρωτ.: 2811.6/50014/02-07-2019 απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης – Τμήμα Α’ (ΑΔΑ:
6Μ9Ν4653ΠΩ-ΧΛΤ).

11. Την με αριθ. πρωτ.: 2811.6/50018/02-07-2019 απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης – Τμήμα Α’ (ΑΔΑ:
63ΓΨ4653ΠΩ-ΙΦΞ).
12. Την με Αρ. Πρωτ. 2/77448/Σχετ. 2/79917/25-11-2019 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γεν. Λογιστήριο του Κράτους/Γεν.Δ/νση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης – Τμήμα ΣΤ’ (ΑΔΑ: ΩΥΣΔΗ-ΚΙΒ).
13. Την με Αρ. Πρωτ. 2/97677/18-10-2021 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γεν. Λογιστήριο του Κράτους/Γεν. Δ/νση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης –Τμήμα ΣΤ’ (ΑΔΑ: Ψ3ΡΨΗ-ΟΥ8).
14. Την με Αρ. Πρωτ. 2811.6/59205/2021/17-08-2021 απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Δ.Ο.Δ.Α’ / Γρ. Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: 914Ξ4653ΠΩ-Λ75).
15. Την με Αρ. Πρωτ. 2811.6/59199/2021/17-08-2021 απόφαση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Δ.Ο.Δ.Α’ / Γρ. Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: ΨΙΜ94653ΠΩ-ΤΧ0).
16. Την υπηρεσιακή ανάγκη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποσπούμε για δύο (2) έτη από αναλήψεως υπηρεσίας, τον Πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ Ελευθέριο (ΑΜ 1187), στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζεται σε ποσοστό 75% επί της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του Πρέσβη της Ελλάδος στο Βέλγιο (κατ’ αντιστοιχία με το καταβαλλόμενο ποσοστό σε υπάλληλο του κλάδου Διοικητικού Προξενικού, βαθμού Τμηματάρχη Α ́ ή Β ́). Η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής, το επίδομα κατοικίας και τέκνων θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της, υπόσημείο οκτώ (8) του προοιμίου, Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Το σύνολο των αποδοχών και κάθε είδους δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική του θέση.

Αθήνα, 29/11/2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ