ΟΛΘ: Στα €8,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη για τον Όμιλο στο α’ εξάμηνο 2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.9.23

ΟΛΘ: Στα €8,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη για τον Όμιλο στο α’ εξάμηνο 2023


 Στα 8,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη για τον Όμιλο ΟΛΘ κατά το α’ εξάμηνο 2023, μειωμένα κατά 12,2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:


Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακοινώνει πως το 1ο εξάμηνο του 2023 (6Μ 2023), σημειώθηκε αύξηση στην διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, αύξηση στους τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικού σταθμού και μείωση στην διακίνηση συμβατικού φορτίου και σιδηροδρομικής σύνδεσης (Intermodal), μειώσεις οι οποίες έφεραν και χαμηλή μείωση των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (6Μ 2022).


Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου (περιλαμβάνει την μοναδική θυγατρική ThPA Sofia EAD, το 100% των μετοχών της οποίας ανήκει στην μητρική) για το 6Μ 2023 ανήλθαν σε € 41,2 εκατ., μειωμένα κατά 2,6%, έναντι € 42,3 εκατ. για το 6Μ 2022. Για την μητρική εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε., τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 41,2 εκατ. για το 6Μ 2023, μειωμένα κατά 1,2%, σε σχέση με € 41,7 εκατ. για το 6Μ 2022.


Η αναθεώρηση στα στοιχεία εσόδων και αποτελεσμάτων του 2022, οφείλεται αποκλειστικά στην ανακατάταξη εσόδων όλων των χώρων εκμετάλλευσης, από την κατηγορία «Λοιπά έσοδα», στις «Πωλήσεις», αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τον τομέα εκμετάλλευσης χώρων ως βασικό τομέα εσόδων.


Αναφορικά με την πληροφόρηση ανά τομέα δραστηριότητας του Ομίλου, τα έσοδα από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 9,6%, σε € 29,4 εκατ. για το 6Μ 2023 από € 26,9 εκατ. για το 6Μ 2022, ενώ τα έσοδα από τον Συμβατικό Λιμένα παρουσίασαν μείωση κατά 30,6%, σε € 9 εκατ. για το 6Μ 2023, από € 13 εκατ. για το 6Μ 2022, μείωση προερχόμενη κατά βάση από μειωμένη διακίνηση φορτίων μεταλλευμάτων νικελίου και την γενικότερη αστάθεια στις διεθνείς αγορές.


Τα έσοδα Εκμετάλλευσης Χώρων αυξήθηκαν σημαντικά κατά 18,5%, στα € 1,9 εκατ. για το 6Μ 2023, τα έσοδα του Επιβατικού Σταθμού αυξήθηκαν επίσης, κατά 13,8%, στις € 274 χιλ. για το 6Μ 2023, ενώ τα έσοδα από την δραστηριότητά του Intermodal (διακίνηση φορτίων μέσω τρένων) ανήλθαν σε € 607 χιλ. (έναντι € 639 χιλ. το 6Μ 2022), με την προσθήκη επίσης των νέων γραμμών μεταφοράς προς Νις (Σερβία) και Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία).


Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 11,3%, μέσω διαρκών βελτιώσεων στην διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης και στις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται με την προσθήκη των 2 νέων γερανογεφυρών (STS), επιτυγχάνοντας διακίνηση 255,2 χιλ. TEUs για το 6Μ 2023, από 229,4 χιλ. TEUs για το 6Μ 2022. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες Συμβατικού Φορτίου που διακινήθηκαν μειώθηκαν λόγω κυρίως της πτώσης διακίνησης μεταλλευμάτων νικελίου κατά 37,9%, σε 1.287 χιλ. τόνους για το 6Μ 2023, από 2.074 χιλ. τόνους για το 6Μ 2022 αντίστοιχα.


Αναφορικά με το Dry Port της θυγατρικής ThPA Sofia, σημειώθηκε σημαντική πτώση της διακίνησης, με συνολικά 92 TEUs (έναντι 3.623 TEUs την αντίστοιχη περσινή περίοδο) με τα αντίστοιχα έσοδα να περιορίζονται στις € 40 χιλ. (έναντι € 639χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Η εν λόγω πτώση οφείλεται στις γενικότερες συνθήκες του σιδηροδρομικού δικτύου, οι οποίες προκάλεσαν μερική αναστολή λειτουργιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης από τον Ιανουάριο του 2023.


Αναφορικά με την κερδοφορία, τα μικτά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8,3%, σε € 17,3 εκατ. το 6Μ 2023, από € 18,9 εκατ. το 6Μ 2022 και για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη επίσης μειώθηκαν κατά 9,8%, σε € 17,3 εκατ. το 6Μ 2023, από € 19,2 εκατ. το 6Μ 2022. Τα λειτουργικά κέρδη-EBITDA για τον Όμιλο σημείωσαν μείωση κατά 9,7%, σε € 15,1 εκατ. το 6Μ 2023, από € 16,7 εκατ. το 6Μ 2022 και για την Εταιρεία επίσης μειώθηκαν κατά 16,2%, σε € 14,4 εκατ. από € 17,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 6Μ 2022.


Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 12,2%, σε € 8,4 εκατ. το 6Μ 2023, από € 9,6 εκατ. για το 6Μ 2022 και για την Εταιρεία επίσης μειώθηκαν κατά 24,5%, σε € 7,7 εκατ. το 6Μ 2023 από € 10,2 εκατ. το 6Μ του 2022. Οι κύριοι λόγοι μείωσης της κερδοφορίας επικεντρώνονται στην μείωση διακίνησης φορτίων στο Συμβατικό Λιμάνι, καθώς και στην εγγραφή απομείωσης των € 0,87 εκατ. της συμμετοχής στην θυγατρική ThPA Sofia EAD.


Το καθαρό πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το εξάμηνο του 2023 ανήλθε στα € 4,3 εκατ. και αφορά κυρίως μελέτες και εκτενείς εργασίες αναβάθμισης κρηπιδωμάτων, εργασίες αναβάθμισης αποθηκών, αναβαθμίσεις συστημάτων ελέγχου και αγορά μηχανημάτων. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών εξελίσσεται δυναμικά, σε συνέπεια με τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης.


Τονίζεται πως οι πραγματοποιηθείσες υποχρεωτικές επενδύσεις της ΟΛΘ Α.Ε. από την ιδιωτικοποίηση τον 3/2018 έως σήμερα, προσεγγίζουν τα € 23,9 εκατ., και αφορούν κατά βάση μηχανολογικό εξοπλισμό, συγκεκριμένα υπερσύγχρονες γερανογέφυρες, αυτοκινούμενο γερανό, οχήματα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μελέτες για την γενική ανάπτυξη του λιμένα.


Πέραν ωστόσο των ανωτέρω υποχρεωτικών επενδύσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. προχώρησε σε ιδιαίτερα σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις ύψους άνω των € 43,7 εκατ., για αναβάθμιση υποδομών (αναβαθμίσεις κτιρίων, γραφείων, υποσταθμών, υποδομών κρηπιδωμάτων), αγορά εξοπλισμού (πρόσθετα μηχανήματα στοιβασίας, τράκτορες, ανυψωτικά μηχανήματα) και λοιπών ποικίλων εργασιών, την ίδια περίοδο (από τον 3/2018 έως σήμερα). Οι καθαρές επενδύσεις συνεπώς της ΟΛΘ Α.Ε. από τον 3/2018 έως και σήμερα ξεπερνούν τα € 67,6 εκατ.


Στις 30 Ιουνίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 85 εκατ. (€86,8 εκατ. για τον Όμιλο) έναντι € 92,3 εκατ. την 31 η Δεκεμβρίου 2022 (€ 93,9 εκατ. για τον Όμιλο), χωρίς τραπεζικό δανεισμό.


Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. επεσήμανε: «Από το 2018, έχουμε ολοκληρώσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα € 67 εκατ. για τη συνολική αναβάθμιση του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Το 2023 συνεχίζουμε την υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου εστιάζοντας στην αναβάθμιση των υποδομών του Λιμένα, στην προώθηση της ψηφιοποίησης και στη δημιουργία συνεργειών που προάγουν το διασυνοριακό εμπόριο, ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και θέτουν τις βάσεις για αξιοποίηση νέων ευκαιριών σε διεθνές επίπεδο.


Παράλληλα, θέτοντας στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην εξέλιξη της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία».

Πηγή