Ιατροί ΛΣ: Κατά 3 έτη αυξάνεται η ηλικία κατάταξης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.12.23

Ιατροί ΛΣ: Κατά 3 έτη αυξάνεται η ηλικία κατάταξης


 Υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία χτες, στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Ανάμεσα στις ψηφισθείσες διατάξεις συγκαταλέγεται εκείνη που αφορά την αύξηση του ορίου πρόσληψης των Ιατρών στο Λ.Σ. κατά τρία χρόνια (δηλ. στα 42 έτη), η οποία παρατίθεται αμέσως παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


 Άρθρο 186


Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών ειδικότητας Ιατρών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 3079/2002


Το ηλικιακό όριο του πρώτου εδαφίου της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), αυξάνεται, και η υποπερ. ββ) διαμορφώνεται ως εξής:


 «ββ) Από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με ειδικότητα και ηλικία μέχρι και σαράντα δύο (42) ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις 167 στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, ιατρικές ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση, που προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».


Μετά από αυτή την εξέλιξη, εξυπακούεται ότι είναι επιβεβλημένο να τροποποιηθεί και το π.δ. 81, ώστε να προάγονται σύντομα στο βαθμό του Υποπλοιάρχου προκειμένου να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες σε σχέση με τους γιατρούς του ΝΝΑ (ΣΣΑΣ), που ενώ είναι νεότεροι στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, φέρουν παρά ταύτα βαθμό ανώτερο από τους εισερχόμενους και έμπειρους Γιατρούς του Λ.Σ.