Προαγωγή Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΄στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.12.23

Προαγωγή Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΄στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Νοεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), όπως ισχύουν, και το π.δ. 87/2023 (Α' 151). 

Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΡΟΚΑΚΗΣ Ηλίας του Νικολάου (ΑΜ 2732), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 26 Οκτωβρίου 2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ