Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκ ΔΥΛΣ στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.12.23

Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκ ΔΥΛΣ στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την την 22 Νοεμβρίου 2023 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 (Α' 75), την περ. δ της παρ. 1, την παρ. 4 του άρθρου 17 και την παρ. 11 του άρθρου 19 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023 (Α΄ 110/11.05.2023), το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023 και το π.δ. 87/2023 (Α’ 151):

Α. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΜΥΛΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΜ 4208), στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 04.11.2019 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023.

Β. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος του Κοσμά (ΑΜ 4298), στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 19.06.2022 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως αυτή ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023.

Γ. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΣΥΡΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4427), στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 19.06.2022 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023.

Δ. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος:

1. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΜ 4310),

2. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Σπυρίδων του Ανδρέα (ΑΜ 4406),

3. ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ Μανούσος του Μάρκου (ΑΜ 4417),

ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11.05.2023 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023. 

Ε. Προάγεται η Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία του Παναγιώτη (ΑΜ 4293), στον βαθμό της Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής της λογιζομένης από 21.10.2023 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023.

ΣΤ. Προάγεται η Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΕΔΕΝ Μαρία-Ιουλία του Αιμιλίου-Γεωργίου (ΑΜ 4226), στον βαθμό της Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής της λογιζομένης από 22.10.2023, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του ιδίου π.δ., όπως αυτή ίσχυε πριναπό την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του π.δ. 56/2023.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ