Προμήθειες 9,7 εκατ. ευρώ για το Λιμενικό Σώμα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.6.24

Προμήθειες 9,7 εκατ. ευρώ για το Λιμενικό Σώμα


 Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήτοι της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων (Δ.ΕΠΙΧ.), της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων (Δ.Ε.Μ.), της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Δ.Π.), της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) και της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), προκηρύχθηκε με την αριθ. 02/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC008250999, ΑΔΑ: 9Λ6Γ4653ΠΩ-6ΛΜ) από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ #9.315.140,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων). Ειδικότερα, η εν λόγω προμήθεια περιλάμβανε την:

α. Προμήθεια ιματισμού και εξειδικευμένου καταδυτικού εξοπλισμού και υλικών έρευνας και διάσωσης για τα στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας: #1.207.390,00€#).

β. Προμήθεια ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για τα στελέχη των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας: #2.052.070,00€#).

γ. Προμήθεια ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας: #312.110,00€#).

δ. Προμήθεια σύγχρονων αλεξίσφαιρων γιλέκων μετά παρελκομένων, προοριζομένων για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας: #3.285.000,00€#).

ε. Προμήθεια πλήρους ιματισμού για τα στελέχη - πληρώματα των πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τα λοιπά στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο και προστασία των θαλασσίων συνόρων (προϋπολογισθείσα αξία προμήθειας: #2.458.570,00€#).

Παράλληλα προκηρύχθηκε με την αριθ. 14/2022 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC011181002, ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ) από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επαναληπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ #1.402.770,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων), ως προς τα είδη της αρχικής Διακήρυξης για τα οποία δεν υπεγράφη κάποια Σύμβαση.

Η συνολική αξία των συμβάσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας των Διακηρύξεων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών #8.321.165,94€#, ενώ έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και αποπληρωμή συμβάσεων αξίας οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών #8.075.040,93€#.

Το σύνολο των υπογραφεισών συμβάσεων περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική Ικανότητα» του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5069035 βάσει της αριθ. πρωτ.: 1640/Φ.35/25-8-2020 (ΑΔΑ:9ΚΠ346ΜΔΨΟ-Φ6Χ) Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους.

Η προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής συνιστά επί σειρά ετών ύψιστη προτεραιότητα για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ολοκλήρωση της προμήθειας αυτής επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού εξοπλισμού των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενισχύεται η διοικητική μέριμνα με την παροχή πλήρους επιχειρησιακού ιματισμού στο σύνολο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και αυξάνεται με τη χρήση σύγχρονων, πλέον, αλεξίσφαιρων γιλέκων το παρεχόμενο επίπεδο προστασίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ώστε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στο πλαίσιο του ελέγχου και της προστασίας των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα το Ανατολικό Αιγαίο. Επιπροσθέτως, με την επίτευξη του στόχου ολοκλήρωσης των εν λόγω συμβάσεων εντός της προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020», κατέστη εφικτή η πλήρης αξιοποίηση της διαθέσιμης κοινοτικής χρηματοδότησης με συνεισφορά της Ένωσης ίση με το 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ