Προαγωγές / Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.6.24

Προαγωγές / Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Μαΐου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311) και την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει:

 Α. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΚΟΤΣΟΒΟΣ Ιωάννης του Χαράλαμπου (ΑΜ 3225), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 02.03.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25208/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Β. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΛΑΚΑΣ Αθανάσιος του Μιχαήλ (ΑΜ 3374), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 01.03.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25209/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Γ. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (ΑΜ 3441), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 26.02.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25210/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 Δ. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Ηλία (ΑΜ 3449), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 27.02.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25203/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Ε. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Βασιλείου (ΑΜ 3474), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 08.03.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25207/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 ΣΤ. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (ΑΜ 3506), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 01.03.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25205/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Ζ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΔΙΑΛΥΝΑΣ Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (ΑΜ 4076), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 27.02.2024 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/25211/05.04.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.