Έκτακτη κρίση Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.11.22

Έκτακτη κρίση Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), την παρ. 7 του άρθρου 3 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) και τις περ. α, β και γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7, την παρ. 3 του άρθρου 10 και την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν:

Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022 (πρακτικό 30 Σεπτεμβρίου 2022), ως ακολούθως:

1. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2021, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 4010)
2. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ. σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτού, όπως ισχύει:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3170)
3. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση ανεστάλη για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 και έχει συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4156)
4. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν υποβολής αιτήσεως θεραπείας, του οποίου η κρίση αναβλήθηκε για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012, που συμπληρώνει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατ΄ εφαρμογή της περ. α της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΠΑΘΕΚΑΣ Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ.4198)

Β. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΒΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ (A.M. 4010) στον βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 27 Απριλίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3170) στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Απριλίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει.

Δ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4156) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 15 Μαρτίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ