Αποστρατεία τριών (3) Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.2.23

Αποστρατεία τριών (3) Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 07 Φεβρουαρίου 2023, μετά από πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75): 

1. Α. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ), εκτός οργανικών θέσεων, ΤΗΛΙΑΚΟΣ Ελευθέριος του Σκεύου (ΑΜ 2469) και ΒΡΕΤΤΟΣ Γεώργιος του Θεοδώρου (ΑΜ 2515), οι οποίοι είχαν κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2019 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμπλήρωσαν δύο έτη παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, πέραν της τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002), όπως ισχύουν.

 Β. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Πλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των
Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό τους από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, ΔΗΜΗΤΡΑΣ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (ΑΜ 3071), ο οποίος είχε κριθεί κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2022 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», επειδή την 31η Δεκεμβρίου 2022 καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας του βαθμού του, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

(ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

1113891191/10.02.2023 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ε.ο.θ. ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1236939243/10.02.2023 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ε.ο.θ. ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7593211088/10.02.2023 ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ε.ο.θ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ)
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ