Αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.2.23

Αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν αποδοχής αίτησης παραίτησης


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Φεβρουαρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α' 139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ), ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ Βασιλική του Δημητρίου (ΑΜ 3553), κατόπιν της από 09.12.2022 αίτησης παραίτησης, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/1969/2023/11.01.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του π.δ. 81/2012.

2. Η παραπάνω αποστρατευόμενη Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ - ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών ΛΣ - ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό της από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.

(ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 7687119683/10.02.2023) 

---

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/10082/2023/09-02-2023 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 48 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75), την από 16-01-2023 αίτηση παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΤΖΑΕΡΛΗ Ευάγγελου (Α.Μ.:4579) και την αριθ. πρωτ.: 2412.9/10078/2023/09-02-2023 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αποδοχής αιτήσεως παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΤΖΑΕΡΛΗ Ευάγγελου του Ιωάννη (Α.Μ.:4579) (ΑΔΑ: Ψ9Γ44653ΠΩ-ΙΑΓ): 

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΖΑΕΡΛΗΣ Ευάγγελος του Ιωάννη (Α.Μ.:4579), κατόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της αιτήσεως παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

 Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75).

(ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 5535121371/09.02.2023) 

----

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/10097/2023/09-02-2023 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 και 48 του π.δ.81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α' 75), την από 20-01-2023 αίτηση παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΦΙΛΙΑΓΚΟΥ Στυλιανού (Α.Μ.:4361) και την αριθ. πρωτ.: 2412.9/10093/2023/09-02-2023 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αποδοχής αιτήσεως παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΦΙΛΙΑΓΚΟΥ Στυλιανού του Ευάγγελου (Α.Μ.:4361) (ΑΔΑ: 6ΦΓΔ4653ΠΩ-ΣΛ1): 

 Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ Στυλιανός του Ευάγγελου (Α.Μ.:4361),κατόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της αιτήσεως παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. 

Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75).

(ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 1066399061/09.02.2023)