Προαγωγές Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.9.23

Προαγωγές Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Αυγούστου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις:

 α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

 β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει. 

 2. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131). 

 3. Την 2412.9/52662/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(ΑΔΑ:67Β54653ΠΩ-ΞΟ3), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 31 Μαΐου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΓΩΝΑΡΗΣ Χριστόφορος του Δημητρίου (ΑΜ 4169), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΠΑΓΩΝΑΡΗΣ Χριστόφορος του Δημητρίου (ΑΜ 4169), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 31 Μαΐου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52662/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Αυγούστου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις:

 α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

 β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει. 

 2. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131). 

 3. Την 2412.9/52655/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(ΑΔΑ:ΡΣ4Θ4653ΠΩ-ΟΓΕ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 02 Ιουνίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΜΠΟΛΛΑΣ Βασίλειος του Παναγιώτη (ΑΜ 4403), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΠΑΜΠΟΛΛΑΣ Βασίλειος του Παναγιώτη (ΑΜ 4403), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 02 Ιουνίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52655/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Αυγούστου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις:

 α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

 β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει. 

 2. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131). 

 3. Την 2412.9/52660/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(ΑΔΑ:9ΤΧ24653ΠΩ-ΝΑΝ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 09 Ιουνίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αθανάσιος του Οδυσσέα (ΑΜ 3989), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αθανάσιος του Οδυσσέα (ΑΜ 3989), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 09 Ιουνίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52660/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Αυγούστου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις:

 α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

 β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει. 

 2. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131). 

 3. Την 2412.9/52658/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(ΑΔΑ:ΨΑΗΖ4653ΠΩ-ΖΗ8), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 06 Ιουνίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΣΟΥΛΙΤΖΗΣ Γρηγόριος – Θωμάς του Νικολάου (ΑΜ 4185), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΣΟΥΛΙΤΖΗΣ Γρηγόριος – Θωμάς του Νικολάου (ΑΜ 4185), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 06 Ιουνίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/52658/20.07.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.