Προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.1.24

Προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΜε την αριθ. πρωτ.: 2412.9/89023/19-12-2023 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

Τίθεται σε αποστρατεία ο Αρχικελευστής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Χρήστος του Δημητρίου (Α.Μ. 7648), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).

 *************

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 11 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139),όπως ισχύει και το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

 Α. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΤΣΙΩΛΗΣ Κωνσταντίνος του Γενναίου (ΑΜ 3251), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 06.11.23 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/87052/11.12.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Β. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΥΜΑΚΗΣ Νεκτάριος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3542), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 03.11.23 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/87050/11.12.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

**************

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 Α. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 3288), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 24.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/83161/27.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Στέφανος του Δημητρίου (ΑΜ 4495), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 31.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/83111/27.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής