Δημόσιο: Έρχονται μεγάλες αλλαγές – Επέκταση του μπόνους και επιλογή προϊσταμένων μέσω ΑΣΕΠ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.1.24

Δημόσιο: Έρχονται μεγάλες αλλαγές – Επέκταση του μπόνους και επιλογή προϊσταμένων μέσω ΑΣΕΠ


 Δομικές αλλαγές, έρχονται στην δημόσια διοίκηση, σε ότι αφορά την επιλογή προϊσταμένων, που θα πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ.


Παράλληλα,  επεκτείνεται το μπόνους στους ιδιαίτερα παραγωγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου.


Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, θα επεκτείνει σε όλο το δημόσιο. Η Νίκη Κεραμέως, μίλησε στην Καθημερινή, και αναφέρθηκε στην διεύρυνση, της καταβολής του μπόνους παραγωγικότητας, σε όλο το δημόσιο.


Σήμερα το μπόνους εφαρμόζεται

σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης,

σε υπηρεσίες που ασχολούνται με την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και

σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων

Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.


Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.


Κεραμέως


Η διαδικασία για την καταβολή των μπόνους

Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των παραπάνω υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων. Η παραπάνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.


Το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά στο μισθολόγιο των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.


Επιλογή προϊσταμένων

Μέσω ΑΣΕΠ, αναμένεται να επιλέγονται οι προϊστάμενοι στο Δημόσιο. Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξάγεται υπό το ΑΣΕΠ και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτόν θα συνυπολογίζονται στη συνολική μοριοδότησή τους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στις δημόσιες υπηρεσίες να εργαστούν αποτελεσματικότερα για την εξυπηρέτηση του πολίτη και οι θέσεις των προϊσταμένων είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.


Στο ετήσιο σχέδιο δράσης του ΥΠΕΣ για το 2024 προβλέπονται χαρακτηριστικά τα εξής:


Διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης.

Δημιουργία κέντρων αξιολόγησης (e-assessment centers) του ΑΣΕΠ με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών με στόχο τη στελέχωση των φορέων του Δημοσίου με κατάλληλο προσωπικό.

Πηγή