Κύρωση πινάκων επανάκρισης - διοικητικής αποκατάστασης Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων διοικητικού δικαστηρίου για παρελθόντα έτη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.6.24

Κύρωση πινάκων επανάκρισης - διοικητικής αποκατάστασης Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων διοικητικού δικαστηρίου για παρελθόντα έτη

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Απριλίου 2024 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 33, της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 48 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 48 αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 3654/2008 (Α΄ 57), της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 3, της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, και του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν: 

1. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτατου Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ) για το έτος 2010, κατόπιν της 461/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως 

ακολούθως: 

Για Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - νυν Υποναύαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.): 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. 683) 

2. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτατου Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για το έτος 2018, κατόπιν της 25/2024 

ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως: 

Για Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - νυν Υποναύαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.): 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Δεμερτζής Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Α.Μ. 836) 

3. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτατου Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού για το έτος 2019, κατόπιν της 345/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως: Για Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού - νυν Υποναύαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.): 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε 61) 

4. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτατου Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για το έτος 2020, κατόπιν της 462/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως: 

Για Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - νυν Υποναύαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.): 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (Α.Μ. 885) 

5. Κυρώνεται ο πίνακας επανάκρισης Ανώτατου Αξιωματικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για το έτος 2020, κατόπιν της 353/2023 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, ως ακολούθως: 

Για Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - νυν Υποναύαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.): 

Π ί ν α κ α ς A΄ 

«Διατηρητέων» 

Σιγούρος Ευάγγελος του Χαρίλαου (Α.Μ. 892) 

6. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.) Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683), κατόπιν της 461/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2010, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π..δ. (Γ΄ 69), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2010. 

β. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ., κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από 18 Απριλίου 2010, του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων με ευρύτερη σύνθεση ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2010. 

γ. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ., κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Παπαχρήστου Ευστάθιου του Γεωργίου (A.M. 683) στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 18 Μαρτίου 2010, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2010. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (A.M. 683), αναδρομικά από 18 Απριλίου 2010, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2010. 

ε. Προάγεται ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (A.M. 683), στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 21 Ιανουαρίου 2011, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο θεωρούμενος ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Παπαχρήστου Ευστάθιος του Γεωργίου (A.M. 683), αναδρομικά από 21 Φεβρουαρίου 2011, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

ζ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία της αναδρομικής του αποστρατείας, στις 18 Απριλίου 2010, μέχρι τη με το παρόν διάταγμα ημερομηνία αποστρατείας του, στις 21 Φεβρουαρίου 2011, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

7. Διοικητική αποκατάσταση του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.) Δεμερτζή Κωνσταντίνου του Αντωνίου (Α.Μ. 836), κατόπιν της 25/2024 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2018, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 25.08.2022 π.δ. (Γ’ 2157), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Δεμερτζή Κωνσταντίνου του Αντωνίου (A.M. 836) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2018. 

β. Ανακαλείται το από 16.08.2021 π.δ. (Γ΄ 1995), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από 29 Απριλίου 2018, του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Δεμερτζή Κωνσταντίνου του Αντωνίου (A.M. 836), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2021 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2018. 

γ. Ανακαλείται το από 16.08.2021 π.δ., κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Δεμερτζή Κωνσταντίνου του Αντωνίου (A.M. 836) στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 29 Μαρτίου 2018, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2021 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2018. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Δεμερτζής Κωνσταντίνος του Αντωνίου (A.M. 836), αναδρομικά από 29 Απριλίου 2018, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2018. 

ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αναδρομικής αποστρατείας του, στις 29 Απριλίου 2018, μέχρι τις 18 Μαρτίου 2019, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

8. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού και νυν Υποναυάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.) Μπέλλα Στυλιανού του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61), κατόπιν της 345/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ. (Γ΄ 69), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Μπέλλα Στυλιανού του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

β. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ., κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από 24 Απριλίου 2019, του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού (ε.α.) Μπέλλα Στυλιανού του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

γ. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ., κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Μπέλλα Στυλιανού του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61) στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 18 Μαρτίου 2019, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2019. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61), αναδρομικά από 24 Απριλίου 2019, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2019. 

ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, στις 24 Απριλίου 2019, μέχρι τις 28 Μαΐου 2020, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

9. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.) Προκόπη Παναγιώτη του Μιχαήλ (A.M. 885), κατόπιν της 462/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ. (Γ΄ 69), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Προκόπη Παναγιώτη του Μιχαήλ (A.M. 885) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

β. Ανακαλείται το από 07.07.2020 π.δ. (Γ΄ 1144), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Προκόπη Παναγιώτη του Μιχαήλ (A.M. 885), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

γ. Ανακαλείται το από 01.06.2020 π.δ. (Γ΄ 786), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Προκόπη Παναγιώτη του Μιχαήλ (A.M. 885) στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (A.M. 885), αναδρομικά από 20 Ιουλίου 2020, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2020. 

ε. Προάγεται ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (A.M. 885), στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 03 Ιουνίου 2020, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Υποναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (A.M. 885), αναδρομικά από 20 Ιουλίου 2020, ημερομηνία αρχικής του αποστρατείας, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως Υποναυάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ. 

10. Διοικητική αποκατάσταση του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και νυν Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.) Σιγούρου Ευάγγελου του Χαρίλαου (A.M. 892), κατόπιν της 353/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, για το έτος 2019, ως ακολούθως: 

α. Ανακαλείται το από 07.01.2021 π.δ. (Γ΄ 69), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ Σιγούρου Ευάγγελου του Χαρίλαου (A.M. 892) από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2020 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

β. Ανακαλείται το από 07.07.2020 π.δ. (Γ΄ 1144), κατά το μέρος που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, Σιγούρου Ευάγγελου του Χαρίλαου (A.M. 892), λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

γ. Ανακαλείται το από 01.06.2020 π.δ. (Γ΄ 786), κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Σιγούρου Ευάγγελου του Χαρίλαου (A.M. 892) στον βαθμό του Υποναυάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκτός οργανικών θέσεων, για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2020 στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2020. 

δ. Επαναφέρεται στην ενεργό υπηρεσία ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Σιγούρος Ευάγγελος του Χαρίλαου (A.M. 892), αναδρομικά από 20 Ιουλίου 2020, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», για το έτος 2020. 

ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του, στις 20 Ιουλίου 2020, μέχρι τις 16 Μαρτίου 202, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ