Αποστρατεία μίας (1) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.2.23

Αποστρατεία μίας (1) Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):


Τίθεται σε αποστρατεία η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)ειδικότητας Υγειονομικού Κωτσόγιαννη Χριστίνα του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 83), κατόπιν υποβολής της από 08.12.2022 αίτησης παραίτησής της, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/92213/2022/28.12.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ