Δημόσιο: 22 αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας του – Αναλυτικά το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.1.24

Δημόσιο: 22 αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας του – Αναλυτικά το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών


 Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα, προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2024.

Συνολικά το σχέδιο δράσης προβλέπει 22 αλλαγές  για την ανάπτυξη των υπαλλήλων και των στελεχών στο Δημόσιο το 2024.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση του συστήματος στοχοθεσίας – αξιολόγησης σε ΝΠΙΔ και ΑΕ του Δημοσίου.

Η διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης.

Η έναρξη ενός νέου κύκλου κινητικότητας προκειμένου να τοποθετηθούν τα επιτελικά στελέχη στις υπηρεσίες τους μετά την επιλογή και εκπαίδευσή τους.

Καθώς και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, τα οποία θα αφορούν στελέχη του ΑΣΕΠ για την υποστήριξη της αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο με την ευθύνη του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά το σχέδιο του ΥΠΕΣ προβλέπει τις εξής δράσεις:

1. Επέκταση του συστήματος στοχοθεσίας-αξιολόγησης σε ΝΠΙΔ και ΑΕ του Δημοσίου

Επέκταση πεδίου εφαρμογής ν. 4940/2022.

2. Σύνταξη Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για όλες τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου

Σύνταξη ΠΘΕ με συγκεκριμένες προαπαιτούμενες γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες για τις θέσεις ευθύνης, προκειμένου να είναι εξαρχής ξεκάθαρα τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση.

3. Ανάπτυξη «προφίλ ικανοτήτων» βάσει του πλαισίου δεξιοτήτων των ν. 4940/2022

Ανάλυση του πλαισίου δεξιοτήτων του ν. 4940/2022 σε ικανότητες/συμπεριφορές/γνώσεις και επικαιροποίηση των ΠΘΕ.

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των φορέων του δημοσίου που εφαρμόζουν το νέο σύστημα αξιολόγησης και στοχοθεσίας

Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας.

5. Σχεδιασμός πλαισίου για την αποτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον πολίτη

Δημιουργία πλαισίου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες.

6. Διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης.

Δημιουργία νέου πλαισίου επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης.

7. Δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που απασχολούνται σε θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ε.Ε.

Δημιουργία ενός διοικητικού μηχανισμού παρακολούθησης, διαχείρισης και στοχευμένης προώθησης Ελλήνων στελεχών σε καίριες και νευραλγικές θέσεις ευθύνης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

8. Ενδυνάμωση της Δημοτικής Αστυνομίας και των στελεχών της

Ενίσχυση της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ορθολογικός σχεδιασμός της Δημοτικής Αστυνομίας και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, μέσω της ενοποίησης του κατακερματισμένου ρυθμιστικού της πλαισίου.

9. Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής στελεχών μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (PACE 2024)

Το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ διαφόρων υπουργείων στην Ελλάδα και σχετικών υπουργείων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, λειτουργώντας ως ομπρέλα, με στόχο τη προώθηση της συνεργασίας και των διασυνοριακών ανταλλαγών σε όλους τους τομείς πολιτικής για τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας και την προετοιμασία της επόμενης γενιάς υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα.

10. Εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση πειθαρχικής δικαιοσύνης

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της απλούστευσης και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.

11. Ενεργοποίηση Κλάδου Επιτελικών Στελεχών

Με το νέο κύκλο κινητικότητας θα τοποθετηθούν τα επιτελικά στελέχη στις υπηρεσίες τους μετά την επιλογή και εκπαίδευσή τους.

12.  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος»

Επέκταση της καταγραφής και λεπτομερής προβολή των φυσικών και ψηφιακών διοικητικών διαδικασιών στο σύνολο των Δημόσιων φορέων και υπηρεσιών με θεσμική αρμοδιότητα και συνεχής επικαιροποίησή τους, προκειμένου να υφίσταται ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου.

13. Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών – ΕΠΑΔ

Επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών σε νέες περιοχές επιλεγμένων τομέων πολιτικής με στόχο τη συγκέντρωση και τον εξορθολογισμό μέσω της μεθοδικής συστηματοποίησης και τυποποίησης του συνόλου των διαλαμβανομένων και υλοποιούμενων τομεακών παρεμβάσεων απλούστευσης που διεξάγονται σε σημαντικά πεδία πολιτικής.

14. Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας

Δημιουργία βασικού δείκτη για τη γραφειοκρατία (master indicator) για την ετήσια αποτίμηση των διοικητικών βαρών στην οικονομία, με βάση τα αποτελέσματα κυλιόμενων μετρήσεων διοικητικών βαρών σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής.

15. Μετασχηματισμός δεξιοτήτων Δημοσίων Υπαλλήλων

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του Έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «SUB 4 – Διαμόρφωση νέου πλαισίου δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, επικαιροποίηση Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσης Εργασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων».

16. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τον προγραμματισμό στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «SUB 2 – Ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου για τον στρατηγικό προγραμματισμό στελέχωσης Δημοσίου τομέα με όρους τεχνητής νοημοσύνης».

17. Επιβράβευση αποδοτικότητας δημοσίων υπαλλήλων με συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα διεθνώς αναγνωρισμένων Φορέων

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «SUB 5 – Σύστημα Επιβράβευσης για δημοσίους υπαλλήλους».

18. Καταπολέμηση παιδικής κακοποίησης

Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε θέματα Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

19. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων

Υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε θέματα καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

20. Υποστήριξη αναμόρφωσης συστήματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, τα οποία αφορούν στελέχη του ΑΣΕΠ για την υποστήριξη της αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο με την ευθύνη του ΑΣΕΠ.

21. Παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα με εξειδικευμένα στελέχη

Εισαγωγή 80 Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη στελέχωση του δημοσίου τομέα με υψηλής κατάρτισης στελέχη.

22. Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενσωμάτωσης νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων

Δημιουργία εκπαιδευτικού πλαισίου αναφορικά με την ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων.