Προαγωγή Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή ΔΥΛΣ, στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.1.24

Προαγωγή Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή ΔΥΛΣ, στον επόμενο βαθμό


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Δεκεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), τις περ. α και β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

1. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), η οποία προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Ελένη του Παναγιώτη (ΑΜ 3912), στον βαθμό της Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής της λογιζομένης από 21 Οκτωβρίου 2023, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

2. Προάγονται οι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι οποίες προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος,

1. ΖΙΟΥΖΙΟΥ Αικατερίνη του Νικολάου (ΑΜ 4163)

2. ΚΙΡΚΟΥ Χρυσούλα του Δημητρίου (ΑΜ 4165)

3. ΦΙΛΙΠΠΗ Βασιλική του Χρήστου (ΑΜ 4168)

4. ΜΥΛΩΝΑ Έλλη του Ευστρατίου (ΑΜ 4169)

5. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ Διονυσία του Αναστασίου (ΑΜ 4170)

6. ΠΡΙΤΣΙΝΑ Δέσποινα του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4171)

7. ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ Φωτεινή του Δημητρίου (ΑΜ 4176)

8. ΗΛΙΑ Αγγελική του Χρήστου (ΑΜ 4177)

9. ΣΟΛΩΜΟΥ Ελένη του Άγγελου (ΑΜ 4180)

10. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Πολυξένη του Αντωνίου (ΑΜ 4182)

11. ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ Μαρία του Ιωάννη (ΑΜ 4194)

12. ΤΣΙΟΥΤΣΗ Αγγελική του Θεόδωρου (ΑΜ 4202)

13. ΓΚΟΛΕΜΗ Μαγδαληνή του Ιωάννη (ΑΜ 4236)

στον βαθμό της Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 04 Νοεμβρίου 2023, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ