Προαγωγές - Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.1.24

Προαγωγές - Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Δεκεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν, και το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

Α. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος:

1. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 2760)

2. ΚΑΤΣΙΝΑΣ Σωτήριος του Παναγιώτη (ΑΜ 2718)

3. ΔΑΜΙΓΟΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (ΑΜ 3025)

στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 01.12.2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των επιπλέον δύο (2) ετών παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Β. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος: 

 1. ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Ευτύχιος του Νικολάου (ΑΜ 2590)

2. ΖΕΡΒΑς Ζήσιμος του Ευσταθίου (ΑΜ 2643)

στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 01.12.2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των επιπλέον δύο (2) ετών παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1, το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και τα άρθρα 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Γ. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος: 

 1. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Απόστολος του Παναγιώτη (ΑΜ 2564)

 2. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ζώης του Ευσταθίου (ΑΜ 2579)

 3. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Παύλου (ΑΜ 2669)

 4. ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ Δημήτριος του Φωτίου (ΑΜ 2707)

στον βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, από 01.12.2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των επιπλέον δύο (2) ετών παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.


*******

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση τουΥπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 47 και της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν , και το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

 Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΔΡΟΣΙΝΟΣ Νικόλαος του Χρήστου (ΑΜ 3100) στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, από 01.12.2023, ήτοι τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών επιπλέον παραμονής στην ενεργό υπηρεσία πέραν της κατάληψής του από το όριο  ηλικίας του βαθμού του, σύμφωνα με την περ. α και την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2, τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.


*******

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30 Δεκεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), το άρθρο 36 και την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του π.δ. 56/2023 (Α΄ 110), και το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

 Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΡΗΓΑΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 3112), προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 06.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/82962/2023/24.11.2023 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


*******

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), και το π.δ. 87/2023 (Α' 151):

1. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), εκτός οργανικών θέσεων, προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΡΟΚΑΚΗΣ Ηλίας του Νικολάου (ΑΜ 2732), ο οποίος είχε κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2023 ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», επειδή την 26 Νοεμβρίου 2023 συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

2. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ