Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 δύο (02) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.11.21

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 δύο (02) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες


 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19 δύο (02) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου που δεν είναι

πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες».


ΣΧΕΤ. : α) Το άρθρο 54 του π.δ. 13/18 (Α’ 26).

β) Το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών (Β’ 3212/2014).

γ) Η αριθμ. πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021 απόφαση (Β’ 3794).

δ) Η αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ. 55570/12-09-2021 κ.υ.α.(Β΄ 4207).

ε) Η αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ. 69136/05-11-2021 κ.υ.α.(Β΄ 5138).

 στ) Η αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ. 69461/05-11-2021 κ.υ.α.(Β΄ 5163).

 ζ) Η αριθμ. πρωτ.:2416.2/67826/17-09-2021 εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ-ΔΔΥ 

 (ΑΔΑ:ΩΤΖ44653ΠΩ-15Ψ).

 η) Το αριθμ. πρωτ.:2822.30-2/68083/20-09-2021 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

 θ) Η αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08-11-2021 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ).

 ι) Το με Ω.Π.:061945/11-21 σήμα ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.ΕΠΙΧ.

 

1. Γνωρίζεται η έκδοση των (ε), (στ) και (θ) σχετικών βάσει των οποίων όλα τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

και το πολιτικό προσωπικό του Υ.Ν.ΑΝ.Π. (Διοικητικό – Εκπαιδευτικό – Ναυτικό Προσωπικό) που δεν είναι

πλήρως εμβολιασμένοι υπό την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 9 της (ε) όμοιας ή έχουν νοσήσει από

κορωνοϊό covid-19 και έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη πρώτη θετική διάγνωση

(ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νόσησης), εφόσον παρέχουν

εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, υποχρεούνται σε

διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (02) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή

[1]

με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού covid-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά

εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη

γιατρό, έναντι αντιτίμου με δική τους επιβάρυνση. Η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου έχει ισχύ από 06-11-

2021, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου μόνο της (στ) σχετικής.

 2. Ο ως άνω διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ (48)

ωρών μεταξύ των δύο (02) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι θετικό, το στέλεχος ή ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει

αμελλητί την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και απέχει δικαιολογημένα από την εργασία του βάσει των

οριζομένων στις κείμενες διατάξεις και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Για την απόδειξη της

νόσησης εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού

COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώριση του

αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο και η πάροδος τριάντα (30)

ημερών από τη θετική διάγνωση. Εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, από τον

φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία το στέλεχος ή ο υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο

τρόπο. 

 3. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο αλλά και τον σκοπό της εν λόγω ρύθμισης που είναι η

προστασία της δημόσιας υγείας και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την

εν λόγω υποχρέωση, συνιστάται όπως ο διαγνωστικός έλεγχος να διενεργείται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ή το πολιτικό προσωπικό του Υ.Ν.Α.Ν.Π. που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία Δευτέρα έως

Παρασκευή ως εξής:

: 1 ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     2 ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Δευτέρα                                                           Τετάρτη 

Τρίτη                                                                Πέμπτη 

Τετάρτη                                                            Παρασκευή 

 

 Ωστόσο για το προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που απασχολείται πέραν του πενθημέρου, για τη διενέργεια του

 διαγνωστικού ελέγχου θα τηρείται, με μέριμνα του στελέχους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., η χρονική απόσταση των

σαράντα οχτώ (48) ωρών μεταξύ των ημερών διενέργειας αυτών εντός της εβδομάδας (Δευτέρα έως

Κυριακή). 

 4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό του Υ.Ν.Α.Ν.Π. που εργάζονται μία (01) ημέρα την

εβδομάδα ή δύο (02) ημέρες την εβδομάδα χωρίς χρονική απόσταση μεταξύ αυτών (π.χ. Τρίτη, Τετάρτη),

υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μία (01) φορά την εβδομάδα έως και είκοσι

τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στο χώρο εργασίας. 

 5. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το πολιτικό προσωπικό του Υ.Ν.Α.Ν.Π. που εργάζονται δύο (02) φορές

την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατ’ ελάχιστο μία (01) ημέρα, καθώς και αυτοί που

εργάζονται τρεις (03) ημέρες την εβδομάδα και άνω υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου

νόσησης δύο (02) φορές την εβδομάδα.

[2]

 6. Ομοίως, από την έναρξη ισχύος της (ε) σχετικής κ.υ.α. το κοινό εισέρχεται στις δημόσιες υπηρεσίες

κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της (ε) σχετικής ή 

β) πιστοποιητικού νόσησης , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της (ε) σχετικής ή

γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό covid-19 (PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός

48 ωρών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της (ε) σχετικής. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (04) έως και

δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού

ελέγχου (self test). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν

την προσέλευση και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, σύμφωνα με τις παρ. 3

και 4 του άρθρου 9 της (ε) σχετικής. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως

κατεπείγουσες περιπτώσεις που δεν επιδέχονται αναβολής (επείγουσα πρόσβαση σε Αστυνομικές

/Λιμενικές Αρχές κ.τ.λ.).

 7. Για την τήρηση των ανωτέρω οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών

Υπηρεσιών καθώς και οι Διοικητές Σχολών Εμπορικού Ναυτικού εντέλλονται όπως εφαρμόσουν τα

διαλαμβανόμενα των παραγράφων 5 έως και 11 ανωτέρω (ζ) σχετικής λαμβάνοντας υπόψη και τα

αναφερόμενα του (η) όμοιου και μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση του στρατιωτικού και

πολιτικού προσωπικού Υπηρεσιών τους.

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.