Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.1.22

Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022
ΘΕΜΑ: «ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΤΟΥΣ 2022»

ΣΧΕΤ: α) Το Π.Δ. 432/83 (Στρατιωτικό δελτίο ΝΔΑ 16) περί Υγειονομικής περίθαλψης των
Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών
των οικογενειών τους (ΦΕΚ 162 Α’/ 09-11-83).
β) Το Π.Δ 136/2014 περί τροποποίησης του άρ. 3 Π.Δ. 432/1983 (ΦΕΚ 224 Α/08-10-14). 
γ) Η αρ.πρωτ.2533.2/76423/17-10-2018 Δ/γή ΥΥ-ΔΠ-ΔΗΔΕΠ (Σ.Δ.Α.Π. Ασφάλισης).
 
 Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Α). Σύμφωνα με τα ανωτέρω (α΄) & (β΄) σχετικά, προκύπτει η υποχρέωση Ετήσιας Θεώρησης
Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) των υπηρετούντων στην Υπηρεσία σας, στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους, ιδίας/πατρικής, για το έτος 2022.
Β). Η εν λόγω θεώρηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31Η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202 2, με την
προσκόμιση από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ των προβλεπόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων και των
λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.
Γ). Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται η θεώρηση κατά το τρέχον έτος βιβλιαρίων υγειονομικής
περίθαλψης, που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Υγειονομικού εντός του έτους 2022.
 
 
 ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΥΠ

 Α).Τα δικαιολογητικά ετήσιας θεώρησης, θα υποβληθούν από τους Προϊσταμένους των Λιμενικών
Αρχών και των Διευθυντών των Διευθύνσεων αρμοδιότητας Υ.ΝΑ.Ν.Π., στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-
 ΕΛ.ΑΚΤ./Υπηρεσία Υγειονομικού/ Τρίτο Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης μέχρι την 20Η 1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ τρέχοντος έτους, αποκλειστικά για τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν ως
 έμμεσα ασφαλισμένα μέλη, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενήλικα τέκνα, συζύγους, αδέλφια ή
γονείς, για τον προβλεπόμενο έλεγχο. 

Β). Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ήτοι αυτών που δεν έχουν έμμεσα
ασφαλισμένα μέλη ή έχουν έμμεσα ασφαλισμένα τα ανήλικα τέκνα τους, τα δικαιολογητικά ετήσιας
θεώρησης θα φυλάσσονται από κάθε Υπηρεσία στους ατομικούς φακέλους των στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

Γ). Οι υπόλοιπες Υπηρεσίες που διενεργούν ετήσια θεώρηση ΒΥΠ στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
μελών οικογενειών τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ήτοι οι εκτός αρμοδιότητας
Υ.ΝΑ.Ν.Π. Υπηρεσίες του εσωτερικού, και οι Προξενικές Λιμενικές Αρχές, θα στέλνουν χωρίς την
διάκριση των περιπτώσεων των προηγούμενων παραγράφων τα δικαιολογητικά της ανωτέρω ετήσιας
θεώρησης.

 ΙΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Σ.Δ.Α.Π.)/ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. Με μέριμνα των Τοπικών Διαχειριστών ή και Υποδιαχειριστών κάθε οργανικής μονάδας που
υπηρετεί στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον έχει πρόσβαση στις εσωτερικές εφαρμογές του Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., θα πρέπει μέχρι την 20Η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 202 2 να ενημερωθεί το Σ.Δ.Α.Π.
Ασφάλισης για την ετήσια θεώρηση όλων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και των μελών της
οικογένειάς τους, για τα οποία δεν απαιτείται η αποστολή των δικαιολογητικών ετήσιας
θεώρησης στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ. 

Η Διαδικασία για την ενημέρωση του Σ.Δ.Α.Π./Υποσύστημα Ασφάλισης είναι η ακόλουθη:

1) Είσοδος στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου (από τη Λίστα Ασφαλισμένου Προσωπικού), με
καταχώρηση του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου ή του αριθμού ΒΥΠ κατοχής του και επιλογή
του πεδίου με το όνομα «ερώτημα» και εν συνεχεία επιλογή του εικονιδίου με το όνομα «εμφάνιση».

 2) Όταν εμφανιστεί η σελίδα της ατομικής μερίδας του ασφαλισμένου, τότε επιλέγεται το πεδίο με το
όνομα «επαναφορά» και μετά η απάντηση «οκ» στην ερώτηση που εμφανίζεται.

3) Τέλος, επιλέγεται το πεδίο με το όνομα «θεώρηση» (δίπλα στο πεδίο ημερομηνία θεώρησης) που
εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας. Αυτομάτως εμφανίζεται η ημερομηνία θεώρησης 31/01/2022,
εγκρίνεται και αποθηκεύεται η καταχώρηση. 

Β. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η διαβίβαση δικαιολογητικών ετήσιας
θεώρησης στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ. καθώς και για τις οργανικές μονάδες που δεν έχουν
πρόσβαση στις εσωτερικές εφαρμογές του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η ενημέρωση του Σ.Δ.Α.Π. Ασφάλισης
θα γίνεται μετά την διαβίβαση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ετήσιας θεώρησης ΒΥΠ από την
Υπηρεσία Υγειονομικού.

 IV. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΠ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ.

Αρμόδια όργανα για την Ετήσια θεώρηση των ΒΥΠ τόσο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όσο και των
μελών οικογενειών τους είναι τα ακόλουθα κατά περίπτωση :
1) Για το εσωτερικό:
2Α. Ο προϊστάμενος (ή ο νόμιμος αντικαταστάτης αυτού) της Υπηρεσίας του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Εναλλακτικά, εφόσον το στέλεχος υπηρετεί σε Υπηρεσία που δεν υπάγεται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π., η
θεώρηση του/των ΒΥΠ κατοχής του, δύναται να διενεργηθεί από τον προϊστάμενο (ή τον νόμιμο
αντικαταστάτη αυτού) της πλησιέστερης στον τόπο διαμονής του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Λιμενικής
Αρχής.
Σε αυτή την περίπτωση, που Λιμενική Αρχή θεωρεί ΒΥΠ στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή και μελών
οικογένειάς του άλλης Υπηρεσίας, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά της εν λόγω θεώρησης, χωρίς τη
διάκριση των περιπτώσεων της παραγράφου ΙΙ του παρόντος, μαζί με αυτά των στελεχών της στο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ., με ξεχωριστή μνεία στο διαβιβαστικό της. 
Β. Ο προϊστάμενος (ή ο νόμιμος αντικαταστάτης αυτού) της πλησιέστερης στον τόπο διαμονής του
στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Λιμενικής Αρχής, εφόσον το στέλεχος τελεί σε άδεια μεγάλης διάρκειας
(π.χ. μακρά αναρρωτική ,ανατροφής τέκνου κλπ. ) σε έδρα άλλης Λιμενικής Αρχής από της
Υπηρεσίας του.
Σε αυτή την περίπτωση, όταν Λιμενική Αρχή θεωρεί ΒΥΠ στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. άλλης
Υπηρεσίας, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά της εν λόγω θεώρησης: 
α) στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Υ., (εφόσον αφορούν κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου
ΙΙ(Α) του παρόντος), μαζί με αυτά των στελεχών της, με ξεχωριστή μνεία στο διαβιβαστικό της και
κοινοποίηση στην Υπηρεσία του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) στην Υπηρεσία που υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εφόσον αφορούν κάποια από τις
περιπτώσεις της παραγράφου ΙΙ(Β) του παρόντος.
Γ. Ο προϊστάμενος (ή ο νόμιμος αντικαταστάτης αυτού) της πλησιέστερης στον τόπο διαμονής
Λιμενικής Αρχής μέλους οικογένειας στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαβιεί σε έδρα άλλης
Υπηρεσίας από του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε αυτή την περίπτωση το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
οφείλει να προωθήσει ηλεκτρονικά, μέσω της Υπηρεσίας του, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για
την θεώρηση του/των ΒΥΠ μέλους/μελών οικογένειάς του,( μεταξύ των οποίων Υ.Δ. περί του τόπου
διαμονής του μέλους/μελών της οικογένειάς του) στην Λιμενική Αρχή του τόπου διαμονής του μέλους
της οικογένειάς του. Εν συνεχεία η προσκόμιση του/των ΒΥΠ προς θεώρηση γίνεται με μέριμνα του/
των μέλους/μελών της οικογένειας του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του έχοντος την επιμέλεια αυτού/
αυτών (για τα τέκνα) και η Λιμενική Αρχή που διενεργεί την θεώρηση, διαβιβάζει τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά: 
α) στο Υ.ΝΑ.Ν.Π.Α.Λ.Σ-.ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Υ., (εφόσον αφορούν κάποια από τις περιπτώσεις της
παραγράφου ΙΙ(Α) του παρόντος), μαζί με αυτά των στελεχών της, με ξεχωριστή μνεία στο
διαβιβαστικό της και κοινοποίηση στην Υπηρεσία του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) στην Υπηρεσία που υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εφόσον αφορούν κάποια από τις
περιπτώσεις της παραγράφου ΙΙ(Β) του παρόντος.

2)Για το εξωτερικό :
 Ο προϊστάμενος της Προξενικής Λιμενικής Αρχής της χώρας που διαμένει στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
(εφόσον υπάρχει τέτοια) το οποίο υπηρετεί ή τελεί σε άδεια μεγάλης διάρκειας ( πχ. ανατροφής
τέκνου κλπ.) στο εξωτερικό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Προξενική Λιμενική Αρχή
αποστέλλει κανονικά τα δικαιολογητικά της θεώρησης στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Υ. με
ξεχωριστή μνεία στο διαβιβαστικό της.
 
Εναλλακτικά αρμοδιότητα για την θεώρηση του/των ΒΥΠ των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία
υπηρετούν ή τελούν σε άδεια μεγάλης διάρκειας στο εξωτερικό ,έχει ο προϊστάμενος (ή ο νόμιμος
3αντικαταστάτης αυτού) της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής στον τόπο διαμονής στο εσωτερικό του
στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ή μέλους της οικογένειάς του.
 
 Στην περίπτωση αυτή, που Λιμενική Αρχή θεωρεί ΒΥΠ στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί
ή τελεί σε άδεια στο εξωτερικό, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά της εν λόγω θεώρησης, χωρίς τη
διάκριση των περιπτώσεων της παραγράφου ΙΙ του παρόντος, μαζί με αυτά των στελεχών της, στο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ Υ.Υ. με ξεχωριστή μνεία στο διαβιβαστικό της. 
 
 Σημειώνεται ότι, μετά την 31η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202 2 δεν θα θεωρούνται εντολές υγειονομικής
περίθαλψης από ελεγκτές ιατρούς ή οδοντιάτρους, εάν το ΒΥΠ δεν έχει θεωρηθεί για το έτος
 202 2.

V. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 A.Για την υποβοήθηση του έργου παρέχονται οδηγίες για τους δικαιούχους ή μή υγειονομικής
περίθαλψης, ανάλογα με την περίπτωση, ως κατωτέρω:

α. Προκειμένου για ΒΥΠ ιδίων στελεχών Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον ο στρατιωτικός είναι εν
ενεργεία, αυτοδίκαια θεωρείται το ΒΥΠ από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του (ή άλλης
αρμόδιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε ανωτέρω παράγραφο 3).
Κατά τον έλεγχο των ΒΥΠ, θα πρέπει να είναι επικολλημένη η φωτογραφία του στελέχους Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ με τον βαθμό που φέρει. Επιπλέον, το ΒΥΠ θα πρέπει να έχει υπογραφεί και σφραγισθεί
από την Υπηρεσία Υγειονομικού.

β. Προκειμένου για ΒΥΠ συζύγων στελεχών Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον από την υποβληθείσα
υπεύθυνη δήλωση προκύπτει ότι ο/η σύζυγος δεν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η σε άλλο φορέα,
απαιτείται να προσκομισθεί αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος του παραπάνω
μέλους για το τελευταίο οικονομικό έτος. 
Σημειώνεται ότι, δεν δικαιούται υγειονομικής περίθαλψης ο/η σύζυγος σε περίπτωση:
(1) ασφάλισης του/της σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. 
(2) θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια κλπ.
Κατά τον έλεγχο των ΒΥΠ, θα πρέπει να είναι επικολλημένη η φωτογραφία του/της συζύγου.
Επιπλέον, το ΒΥΠ θα πρέπει να έχει υπογραφεί και σφραγισθεί από την Υπηρεσία Υγειονομικού.
Διευκρινίζεται ότι, ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου στελέχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις σωρευτικά:
(1) ο γάμος λύθηκε αμετάκλητα μετά την συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της ηλικίας
του.
(2) έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την τέλεση του γάμου μέχρι την ημερομηνία
κατάθεσης αγωγής διαζυγίου.
(3) δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα η έμμεσα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα .
(4) υποβάλλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης
της αμετάκλητης απόφασης του διαζυγίου.
(5) καταβάλλει ασφαλιστική εισφορά ίση με το 5% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τακτικού
δημοσίου υπαλλήλου, με εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου ΔΕ χωρίς οικογενειακή παροχή. 
γ. Προκειμένου για ΒΥΠ τέκνων στελεχών Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ (γνήσια, εκτός γάμου, θετά και
ανάδοχα). 

4Δεν θα θεωρούνται τα ΒΥΠ των εξής κατηγοριών: 
(1) τέκνα τα οποία συμπλήρωσαν το 18ο
 έτος της ηλικίας τους, εκτός αν είναι άνεργα. Στην
περίπτωση αυτή το δικαίωμα περίθαλψης παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της
ηλικίας τους και απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος του
παραπάνω μέλους για το τελευταίο οικονομικό έτος ή βεβαίωση αποδεικτικού ανεργίας. 
(2) τέκνα τα οποία συμπλήρωσαν το 18ο
 έτος της ηλικίας τους, εκτός αν είναι προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ). Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα περίθαλψης παρατείνεται για όλη τη διάρκεια των
σπουδών τους για όσα ακαδημαϊκά χρόνια (από 1η
 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Αυγούστου) ορίζονται
από τον οργανισμό της συγκεκριμένης σχολής και όχι πέραν από την συμπλήρωση του 26ου έτους
της ηλικίας τους και προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών της εκάστοτε σχολής με αναφορά των
ακαδημαϊκών εξαμήνων/ετών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου καθώς και το εξάμηνο που
βρίσκεται ο φοιτητής. Τονίζεται ότι μετά το πέρας του μέγιστου αριθμού απαιτούμενων ετών για τη
λήψη πτυχίου, ανεξάρτητα της λήψης πτυχίου ή μη, διακόπτεται το δικαίωμα παροχής
υγειονομικής περίθαλψης, μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του τέκνου. 
(3) αγόρια που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. 
(4) τέκνα που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές. 
(5) τέκνα που δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από άλλον ασφαλιστικό φορέα σαν άμεσοι
δικαιούχοι.
(6) τέκνα τα οποία τέλεσαν γάμο. 
Κατά τον έλεγχο των ΒΥΠ, θα πρέπει να είναι επικολλημένη η φωτογραφία του τέκνου (αφορά
τέκνα άνω των 5 ετών). Επιπλέον, το ΒΥΠ θα πρέπει να έχει υπογραφεί και σφραγισθεί από την
Υπηρεσία Υγειονομικού.
Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω διατηρούν το δικαίωμα για
λήψη παροχών ως μέλη οικογενείας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται με σκοπό
βιοποριστική εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται βεβαιούμενη γνωμάτευση αναπηρίας. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, τα τέκνα με μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και
μικροδεπανοκυτταρική αναιμία δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση περιστασιακής
απασχόλησης και όχι μόνιμης, μετά από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. 
δ. Προκειμένου για ΒΥΠ γονέων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (φυσικοί ή θετοί), απαιτείται να
προσκομισθεί αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος του παραπάνω μέλους για το
τελευταίο οικονομικό έτος. 
Δεν θα θεωρούνται τα ΒΥΠ των γονέων:
(1) εφόσον έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. 
(2) εφόσον το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό,
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο υπερβαίνει την ετήσια συνολική σύνταξη
γήρατος του ΟΓΑ, ήτοι 4.320,00 € (στην περίπτωση και των δύο γονέων το εισοδηματικό αυτό
όριο διπλασιάζεται, ήτοι 8.640,00 €). 
Κατά τον έλεγχο των ΒΥΠ θα πρέπει να είναι επικολλημένη η φωτογραφία του γονέα. Το ΒΥΠ θα
πρέπει να έχει υπογραφεί και σφραγισθεί από την Υπηρεσία Υγειονομικού. 
ε. Προκειμένου για ΒΥΠ αδελφών στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με αναπηρία 67% και άνω
(αμφιθαλών και ετεροθαλών), απαιτείται να προσκομισθεί αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου
εισοδήματος του παραπάνω μέλους για το τελευταίο οικονομικό έτος. 
Δεν θεωρούνται τα ΒΥΠ των αδελφών εφόσον:
(1) έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. 
(2) το εκ πάσης πηγής ετήσιο εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο υπερβαίνει την ετήσια συνολική σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ, ήτοι
4.320,00 €. 
Κατά τον έλεγχο των ΒΥΠ, θα πρέπει να είναι επικολλημένη η φωτογραφία του αδελφού/αδελφής.
Επιπλέον, το ΒΥΠ θα πρέπει να έχει υπογραφεί και σφραγισθεί από την Υπηρεσία Υγειονομικού.

5Σημειώνεται ότι, δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης έχουν τα αδέρφια άμεσα στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω, εφόσον δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον
ασφαλιστικό φορέα και το εκ πάσης πηγής ετήσιο εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό,
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική σύνταξη
γήρατος του ΟΓΑ, ήτοι 4.320,00 €. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες
υγειονομικές επιτροπές. 
Β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο της ετήσιας θεώρησης των ΒΥΠ, ότι στέλεχος
Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή κάποιο μέλος της οικογένειας τους, δεν δικαιούται υγειονομικής περίθαλψης από
τον Ασφαλιστικό Φορέα μας, τα αναφερόμενα ΒΥΠ δεν θα θεωρούνται και μερίμνη του
στρατιωτικού θα επιστρέφονται στην Υπηρεσία Υγειονομικού, είτε απ’ ευθείας είτε διαμέσου
της Υπηρεσίας του.
Γ. Τονίζεται ότι, τα δηλούμενα στοιχεία κατά τη συμπλήρωση των Υ.Δ πρέπει να είναι αληθή
και καθίσταται σαφές ότι η ευθύνη γι αυτά βαρύνει τόσο τον δηλούντα όσο και τον θεωρούντα
τη σχετική Υ.Δ. Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Δ. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής εντός του έτους, που επιφέρει μεταβολή του δικαιώματος στην
περίθαλψη στελέχους Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ ή μέλους της οικογενείας του, σε σχέση με αυτό που
καθορίστηκε αρχικά, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α. Το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ εξέλθει κατά οποιοδήποτε τρόπο από το Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ (σε περίπτωση
αποστρατείας επιστρέφονται τα βιβλιάρια υγειονομικής περίθαλψης του στελέχους Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ
και των μελών της οικογενείας του το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστρατεία
τους). 
β. Μέλος οικογενείας του έχασε κατά οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα περίθαλψης σε βάρος του
Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιτίας:
α) Συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου ή 26ου έτους της ηλικίας των τέκνων, κατά περίπτωση, εκτός αν
είναι ανίκανα για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος. 
β) Γάμου τέκνων, αγάμων αδελφών και διαζευγμένων γονέων.
γ) Άσκησης επαγγέλματος συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών.
δ) Αύξησης εισοδήματος πάνω από το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά σαν ανώτερο για τον
καθορισμό της δικαιούμενης περίθαλψης.
ε) Θανάτου ,κήρυξης σε αφάνεια κ.λ.π.
στ) Στράτευσης ή εισαγωγής των τέκνων σε Στρατιωτικές σχολές ,
 
το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι υποχρεωμένο με προσωπική του ευθύνη να υποβάλλει νέα
υπεύθυνη δήλωση και κάθε επίσημο παραστατικό στοιχείο που αποδεικνύει την μεταβολή
μαζί με το αντίστοιχο βιβλιάριο.
Ε. Διευκρινίζεται ότι, οι άγαμες θυγατέρες και αδερφές των στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ και οι οποίες
είναι άνω των 40 ετών που κατέχουν ΒΥΠ από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μέχρι και την 02/10/2014 διατηρούν
το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον σωρευτικά δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα υγειονομικής
περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και εξακολουθούν να ισχύουν τα οικονομικά κριτήρια
αρχικής έκδοσης ΒΥΠ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να προσκομισθεί ληξιαρχική πράξη
γέννησης των άγαμων θυγατέρων και αδερφών των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΣΤ. Τονίζεται ότι, οποιοδήποτε μέλος οικογένειας στελέχους Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ που δικαιούται
περίθαλψης από προσωπική ασφάλιση σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, δεν έχει δικαίωμα
επιλογής ασφάλισης σε βάρος του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.

VI .AΠΩΛΕΙΑ ΒΥΠ
6
Σε περίπτωση απώλειας βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης υποβάλλονται από το στέλεχος Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής
περίθαλψης και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες
απώλειας του βιβλιαρίου. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση εύρεσης του βιβλιαρίου, το στέλεχος
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα το παραδώσει αμέσως στην Υπηρεσία Υγειονομικού. 
VII. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Σας ενημερώνουμε ότι κατά την ετήσια θεώρηση ΒΥΠ στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μελών
οικογενειών τους, διενεργείται επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το Ν.4624/2019 (Α΄ 137) από την
Υπηρεσία Υγειονομικού, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα του παρόντος.
 


 

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.