Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.7.22

Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας


 Με το από 01-04-2022 Προεδρικό Διάταγμα «Κατάταξη Ανθυποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής  Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. ββ) της περ. β) και της υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3079/2002 «Κύρωση  του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’311), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4532/2018 (Α’ 63) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.4676/2020 (Α’ 67), και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6  του ν.3079/2002, με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατατάσσονται απευθείας στο  Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή δύο (2) Ανθυποπλοίαρχοι ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας,  ως ακολούθως:


1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα του Νικολάου, με ειδικότητα Ψυχολόγου.

2. ΤΑΓΚΛΗ Αικατερίνη του Σταύρου, με ειδικότητα Οδοντιάτρου.


Ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω ορίζεται η 07-04-2022, ημέρα Πέμπτη.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ