Προαγωγή μίας (01) Ανώτερης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.1.24

Προαγωγή μίας (01) Ανώτερης Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού
 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Δεκεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311), της παρ. 1 και της περ. γ της παρ.2 του άρθρου 5,του άρθρου 6, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 7, της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 και των άρθρων 9 και 11του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, και του π.δ. 87/2023 (Α΄ 151):

Προάγεται η Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Τεχνικού Γεωργούλα Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ. 16Τ) στον βαθμό της Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, αναδρομικά από 19.12.2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ