Προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.1.24

Προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΥ Μαρία του Νικολάου (ΑΜ 2905), η οποία κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», επειδή στις 01.12.2023 συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του ν. 3079/2002


*********

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 Α. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ Σπυρίδων του Ευάγγελου (ΑΜ 4115), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 16.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/82373/23.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης του Σταύρου (ΑΜ 4441), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 17.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/82374/23.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Γ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 4473), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 15.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/82376/23.11.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


***************