Προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.1.24

Προαγωγές - αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Νοεμβρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις: 

 α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), 

 β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει. 

 2. Το π.δ. 87/2023 (Α΄ 151). 

 3. Την 2412.9/68810/04.10.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΣΕΡ4653ΠΩΤΜΩ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 04.09.2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 4088).

 4. Την 2412.9/68811/04.10.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:9ΘΧ64653ΠΩΑΣΤ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 11.09.2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 4278).

 5. Την 2412.9/68813/04.10.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΟ5Ν4653ΠΩ40Γ), με την οποία έγινε αποδεκτή η από 12.09.2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου (ΑΜ 4499).

 

 Α. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 4088), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 04.09.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/68810/04.10.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 4278), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 11.09.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/68811/04.10.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Γ. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου (ΑΜ 4499), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 12.09.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/68813/04.10.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 


***************

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 87/2023 (Α’ 151).

3. Την 2412.9/59442/23.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(ΑΔΑ:Ψ85Ρ4653ΠΩ-Ω0Μ) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 20 Ιουλίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Νικόλαος του Χαραλάμπους (ΑΜ 4018):

Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Νικόλαος του Χαραλάμπους (ΑΜ 4018), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 20 Ιουλίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/59442/23.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


****************


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Οκτωβρίου 2023 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311),

β) της παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 87/2023 (Α’ 151).

3. Την 2412.9/59253/22.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(ΑΔΑ:95514653ΠΩ-7Κ8) με την οποία έγινε αποδεκτή η από 17 Ιουλίου 2023 αίτηση αποστρατείας που υπέβαλε ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 3315):

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 3315), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 17 Ιουλίου 2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/59253/22.08.2023 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.