Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.1.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Δεκεμβρίου 2023, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36, την παρ. 10 του άρθρου 37 και την παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 Α. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Νικόλαος του Χαραλάμπους (ΑΜ 4018), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

 Β. Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 3315), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 Γ. Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 3575), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

 Δ. Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΥΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ 4263), ο οποίος θεωρήθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

Ε. Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


******

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/83163/27-11-2023 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), την από 09-10-2023 αίτηση παραίτησης του Λιμενοφύλακα ΤΖΙΜΑ Σπυρίδωνα (Α.Μ. 9065) και την αριθ. πρωτ.: 2412.9/82087/22-11-2023 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αποδοχής της αίτησης παραίτησης του Λιμενοφύλακα ΤΖΙΜΑ Σπυρίδωνα (Α.Μ. 9065):

Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΤΖΙΜΑΣ Σπυρίδωνας του Παναγιώτη (Α.Μ. 9065), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, μη έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).


********


Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/83166/27-11-2023 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), την από 10-10-2023 αίτηση παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΖΗΚΙΔΗ Κωνσταντίνου (Α.Μ. 6766) και την αριθ. πρωτ.: 2412.9/80888/16- 11-2023 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αποδοχής της αίτησης παραίτησης του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΖΗΚΙΔΗ Κωνσταντίνου (Α.Μ. 6766):

Τίθεται σε αποστρατεία ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΖΗΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Παύλου (Α.Μ. 6766), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).


*******