Πίνακας τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για παρελθόντα έτη και για το παρόν έτος, με προαγωγή έξι (6) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.3.24

Πίνακας τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για παρελθόντα έτη και για το παρόν έτος, με προαγωγή έξι (6) εξ αυτών στον επόμενο βαθμό


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Μαρτίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 47 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν, την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1, τα άρθρα 2, 3, 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, τις περ. ε και η της παρ. 2 του άρθρου 3, τα άρθρα 5, 6, την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7, την παρ. 2 του άρθρου 28, την παρ. 1 του άρθρου 37 και την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν, και το άρθρο 65 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116):

1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), με βάση το από 22.03.2024 πρακτικό που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2024, ως ακολούθως:

Α. Για Αντιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2024, που διανύει τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ 3070) 

Β. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενους από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, για το έτος 2024, που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Βασίλειος του Αποστόλου (ΑΜ 4080)

2. ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα – Αναστασία του Αποστόλου (ΑΜ 3620)

3. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (ΑΜ 3706)

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 5021)

5. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (ΑΜ 5527)

6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 5017)

7. ΖΩΡΑ Ειρήνη του Κωνσταντίνου (ΑΜ 5103)

8. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 5341)

9. ΧΕΙΜΩΝΑ Γεωργία του Νικολάου (ΑΜ 5326)

10. ΒΛΑΧΟΥ Ευαγγελία του Πέτρου (ΑΜ 5380)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ' 

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Γ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενο από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, για το έτος 2019, που συμπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 65 του ν. 4504/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4551/2018:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΛΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3655)

Δ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενη από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, για το έτος 2020, που συμπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012: 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ Χρυσή του Ιωάννη (ΑΜ 5055)

Ε. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενο από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, για το έτος 2022, που συμπλήρωσε τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 65 του ν. 4504/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4551/2018:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΜΑΖΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 6660)

ΣΤ. Για Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενες από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, για το έτος 2023, που συμπλήρωσαν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012: 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη του Αθανασίου (ΑΜ 6315)

2. ΕΛΛΗΝΑΚΗ Γεωργία του Παναγιώτη (ΑΜ 5706)

Π ί ν α κ α ς Β'

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Ζ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2024, που συμπληρώνει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Β'

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Ελευθέριος του Δημητρίου (ΑΜ 7401)

2. Ανακαλείται το από 28.03.2023 π.δ. (Γ' 834), κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου του Γεωργίου (ΑΜ 3078), από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023, σύμφωνα με το από 27.03.2023 πρακτικό, στον Πίνακα Α' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», καθόσον κατά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2023, ο ανωτέρω υπαγόταν στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

3. Κυρώνεται ο πίνακας τακτικής κρίσεως Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2024, με βάση το από 22.03.2024 πρακτικό που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2024, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρει, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 45 και το άρθρο 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3078)

4. Α. Προάγεται ο Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενος από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, ΛΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 3655), στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 29.01.2019, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 65 του ν. 4504/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4551/2018.

Β. Προάγεται η Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενη από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του 

Σημαιοφόρου ΛΣ, ΜΠΙΣΚΙΤΖΗ Χρυσή του Ιωάννη (ΑΜ 5055), στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 29.01.2020, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγεται ο Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενος από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, ΜΑΖΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 6660), στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 30.03.2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 65 του ν. 4504/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 4551/2018.

Δ. Προάγονται οι Πλωτάρχες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενες από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη του Αθανασίου (ΑΜ 6315)

2. ΕΛΛΗΝΑΚΗ Γεωργία του Παναγιώτη (ΑΜ 5706)

στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 30.03.2023, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.