Ελεύθερη είσοδος και μειωμένο εισιτήριο στα δημόσια μουσεία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.3.24

Ελεύθερη είσοδος και μειωμένο εισιτήριο στα δημόσια μουσεία


 Αριθμ. 117624 – ΦΕΚ τεύχος Β 1968/29.03.2024

Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής για το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τιμολογιακή πολιτική για το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Συμπληρώνουμε το άρθρο 1 της ως άνω απόφασης, ως εξής:
Εισάγεται η εφαρμογή εξατομικευμένης επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης Αθήνας κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Ως ημέρες και ώρες επίσκεψης ορίζονται οι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο 07.00-09.00 και 20.00-22.00 (εξαιρουμένων των νυχτών πανσελήνου). Η εξατομικευμένη επίσκεψη αφορά έως τέσσερις (4) ομάδες επισκεπτών ανά ζώνη επίσκεψης, με έως πέντε (5) άτομα εκάστη. Το αντίτιμο ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ για κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που την απαρτίζουν.

2. Τροποποιούμε το Παράρτημα ΙΙ της ως άνω απόφασης, ως εξής:
α. Αθήνα: Καταργείται ο αύξων αριθμός 2 και αναριθμούνται οι επόμενοι.
β. Ηράκλειο: Καταργείται ο αύξων αριθμός 8 και αναριθμούνται οι επόμενοι.
γ. Θεσσαλονίκη: Καταργείται ο αύξων αριθμός 10 και αναριθμούνται οι επόμενοι.

3. Τροποποιούμε το άρθρο 3 παρ. 2 περ. ιβ), ως εξής:
«ιβ) οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ, και οι εκτελούντες την εναλλακτική τους θητεία, με την επίδειξη συναφούς αποδεικτικού εγγράφου, σε ισχύ»

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31.10.2019 (Β’ 3976), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/
3885/30.10.2020 (Β’ 4807), ΥΠΠΟΑ/300823/28.06.2021(Β’ 2755), ΥΠΠΟΑ/522555/01.11.2021 (Β’ 5058), ΥΠΠΟΑ/165276/13.04.2022 (Β’ 1821), ΥΠΠΟΑ/301740/24.06.2022 (Β’ 3279), ΥΠΠΟΑ/611264/09.12.2022 (Β’ 6323) και ΥΠΠΟΑ/ 388106/11.8.2023 (Β’ 5109) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 1
Αντίτιμο επίσκεψης

1. Για την είσοδο στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220), καθορίζεται εισιτήριο σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας.

2. Εφαρμόζεται εξατομικευμένη επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης Αθήνας κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Ως ημέρες και ώρες επίσκεψης ορίζονται οι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο 07.00-09.00 και 20.00-22.00 (εξαιρουμένων των νυχτών πανσελήνου). Η εξατομικευμένη επίσκεψη αφορά έως τέσσερις (4) ομάδες επισκεπτών ανά ζώνη επίσκεψης, με έως πέντε (5) άτομα εκάστη. Το αντίτιμο ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ για κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που την απαρτίζουν.

Άρθρο 2
Μειωμένο αντίτιμο επίσκεψης

Καθορίζεται μειωμένο αντίτιμο για τα εισιτήρια, ύψους 50% περίπου του εκάστοτε κανονικού αντιτίμου, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας, το οποίο δικαιούνται να καταβάλλουν οι κάτωθι:
α. Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης, κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου εκάστου έτους.
β. Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
γ. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.

Άρθρο 3
Ελεύθερη είσοδος – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου

1. Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις κάτωθι ημερομηνίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

• Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και

• Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:
α) Τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
β) Τα παιδιά ηλικίας έως 18 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
γ) Οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ.) και σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκειά της.
δ) Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
ε) Οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.
στ) Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής.
ζ) Τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη είτε της Κάρτας Αναπηρίας είτε της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.
η) Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας του νεώτερου ηλικιακά τέκνου ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
θ) Οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας του τρίτου τέκνου ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
ι) Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας του τέκνου (αν έχουν ένα τέκνο) ή του νεώτερου ηλικιακά τέκνου (εάν έχουν περισσότερα) ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
ια) Οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής προστασίας) ή Άδειας Διαμονής.
ιβ) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ, και οι εκτελούντες την εναλλακτική τους θητεία, με την επίδειξη συναφούς αποδεικτικού εγγράφου, σε ισχύ.
ιγ) Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
ιδ) Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Διεύθυνση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ιε) Οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS, σε ισχύ.
ιστ) Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ., με την επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους, σε ισχύ.
ιζ) Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, του Μουσείου Ακρόπολης, του Μουσείου Κανελλοπούλου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
ιη) Οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας.
ιθ) Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους, σε ισχύ.
κ) Οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, και οι σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, με την επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας.
κα) Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε ισχύ.
κβ) Οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού.
κγ) Τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας μέλους.

Οι δικαιούχοι της ημεδαπής δύνανται να επιδεικνύουν, αντί των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την Κάρτα Πολιτισμού, ετήσιας διάρκειας, η οποία εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

3Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κατόπιν κατάθεσης απλής αίτησης, δύο φωτογραφιών και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι κάτωθι:

α) Τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (Απόφαση σε ισχύ, ορισμού τους ως μελών των εν λόγω Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού).
β) Τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, του Μουσείου Ακρόπολης, του Μουσείου Κανελλοπούλου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Απόφαση σε ισχύ, ορισμού τους ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω φορέων).
γ) Οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα (Βεβαίωση της ιδιότητάς τους ως Διευθυντών ή μελών Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα).
δ) Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, του Μουσείου Ακρόπολης, του Μουσείου Κανελλοπούλου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η επαγγελματική σχέση με τους εν λόγω φορείς (Σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση της σχέσης εργασίας τους με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους λοιπούς φορείς κατά περίπτωση).
ε) Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, του Μουσείου Ακρόπολης, του Μουσείου Κανελλοπούλου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Απόφαση συνταξιοδότησης ή άλλο σχετικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ρητά η πριν τη συνταξιοδότηση εργασιακή σχέση τους με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους λοιπούς φορείς κατά περίπτωση).
στ) Οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού (Βεβαίωση από την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
ζ) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής (εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα (Βεβαίωση από το σχολείο ή εν γένει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο εργάζονται ή Συνταξιοδοτική Πράξη αντίστοιχα).
η) Οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών [Τίτλος σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικό δίπλωμα κατά περίπτωση) των αντίστοιχων Σχολών/Τμημάτων].
θ) Οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών και Σχολών και Τμημάτων Πολιτιστικής Διαχείρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών [Τίτλος σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικό δίπλωμα κατά περίπτωση) των αντίστοιχων Σχολών/Τμημάτων].
ι) Οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Βεβαίωση φοίτησης/τίτλος αποφοίτησης κατά περίπτωση του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου).
ια) Οι υπηρετούντες αστυνομικοί στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας (Βεβαίωση υπηρεσίας στο εν λόγω Τμήμα των Διευθύνσεων Ασφάλειας).

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/ 247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/ 12422/31.10.2019 (Β’ 3976), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/30.10.2020 (Β’ 4807), ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.202 (Β’ 2755), ΥΠΠΟΑ/522555/1.11.2021 (Β’ 5058), ΥΠΠΟΑ/165276/13.04.2022 (Β’ 1821), ΥΠΠΟΑ/301740/24.06.2022 (Β’ 3279), ΥΠΠΟΑ/611264/ 9.12.2022 (Β’ 6323) και ΥΠΠΟ/388106/11.08.2023 (Β’ 5109) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καταργείται από την 1η Απριλίου 2025.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει όσον αφορά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ από την 1η Απριλίου 2024, με την εξαίρεση της παρ. 3 αυτού, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ αρχίζει από την 1η Απριλίου 2025

 

Οι πίνακες με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία και οι τιμές εισιτηρίων

Πηγή