«Ανακοίνωση Πίνακα Αριθμού Μορίων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. & Κενών Θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2024 » - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.3.24

«Ανακοίνωση Πίνακα Αριθμού Μορίων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. & Κενών Θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2024 »


 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 27 του ν.4504/2017 (Α΄ 184), όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 16 του π.δ. 11/2021 (Α΄ 21 ), όπως ισχύει.
γ) Τον υπ’αριθμ. 87/21 Κανονισμό (4914Β΄), όπως ισχύει.
δ) Τον υπ’αριθμ. 88/21 Κανονισμό (4913Β΄), όπως ισχύει.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την ανακοίνωση του πίνακα του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και του πίνακα των κενών θέσεων, κατά κατηγορία σε κάθε Λιμενική Αρχή – Υπηρεσία – Πλωτά Μέσα και Κ.Ε.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κατ΄ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες αυτές και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως αποτυπώνεται στους (γ) και (δ) σχετικούς Κανονισμούς, με σκοπό την κάλυψή τους κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (β) όμοιο.
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. που κοινοποιείται η παρούσα εντέλλεται όπως προβεί στην ανάρτηση του πίνακα μορίων και των πινάκων των εν λόγω κενών θέσεων του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην δικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(hTps://portal.hcg.gr ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΔΠ).
3. Σε περίπτωση που τα στελέχη διαπιστώσουν απόκλιση σε κάποιο από τα στοιχεία του πίνακα του
αριθμού των μορίων, να υποβάλουν ιεραρχικά αιτιολογημένη αναλυτική αναφορά στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Α΄ (dp.metatheseis@hcg.gr), ώστε να γίνουν οι τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις. Αναφορές να έχουν περιέλθει μέχρι την 12-03-2024.
4. Με μέριμνα Προϊσταμένων να λάβει γνώση ενυπογράφως της παρούσης και των πινάκων, όλο το
υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Υπηρεσιών σας, όπως αυτό προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των
οριζομένων στο άρθρο 15 του π.δ. 11/21, όπως ισχύει.
5. Γ.Δ.Ο.Υ. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.
6. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ