«Τακτικές μεταθέσεις έτους 2024 – Δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.3.24

«Τακτικές μεταθέσεις έτους 2024 – Δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»


 Δ Ι Α Τ Α Γ Η Α/ΛΣ

Θέμα: «Τακτικές μεταθέσεις έτους 2024 – Δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
Σχετ.: α) Ο ν. 4504/17 (184 Α΄), όπως ισχύει.
β) Το π.δ. 11/21 (21 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Ο υπ’αριθμ. 87/21 Κανονισμός (4914 Β΄), όπως ισχύει.
δ) Ο υπ’αριθμ. 88/21 Κανονισμός (4913 Β΄), όπως ισχύει.
ε) Η Αριθ. Πρωτ.: 2411.1/ 16754 / 04-03-2024 Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Με την ανωτέρω (ε) σχετική ανακοινώθηκαν οι πίνακες των κενών θέσεων κατά κατηγορία σε κάθε Λιμενική Αρχή – Υπηρεσία – Πλωτά Μέσα και Κ.Ε.Α. για κάλυψη αυτών κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2024, καθώς και ο πίνακας του αριθμού των μορίων του υπόχρεου προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Το προς μετάθεση προσωπικό, συμφώνως των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του (β) σχετικού,
καλείται να δηλώσει υποχρεωτικά, επιπλέον του τόπου προτίμησης που έχει ήδη δηλώσει στην Υπηρεσία μας, τρεις (03) εναλλακτικές Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να υπηρετήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ανακοινώθηκαν με (ε) όμοια.
3. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε για κάθε Υπηρεσία, πίνακα των υπόχρεων προς δήλωση
στελεχών. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζεται ο αριθμός μισθοδοσίας, ο αριθμός μητρώου, η προέλευση, το επώνυμο, το όνομα, ο βαθμός, ο τόπος προτίμησης, η οικογενειακή κατάσταση (άγαμος Α, έγγαμος Ε, έγγαμος με ένα τέκνο Ε1 κ.λ.π.) και η Υπηρεσία που ανήκει οργανικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης κάποιου/ων εκ των ως άνω στοιχείων, ενδιαφερόμενο στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να υποβάλλει σχετική ατομική αναφορά με την ταυτόχρονη υποβολή των απαραίτητων παραστατικών/αποδεικτικών εγγράφων.
Επιπρόσθετα, ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τρία πεδία με την ονομασία 1η – 2η – 3η εναλλακτική Υπηρεσία προτίμησης, τα οποία απαιτείται να συμπληρωθούν υποχρεωτικά μόνο με Υπηρεσίες των πινάκων της (ε) σχετικής όπου υπάρχουν κενές θέσεις κατά βαθμό – κατηγορία. Οι τρεις (03) εναλλακτικές Υπηρεσίες πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικές μεταξύ τους.
4. Οι επισυναπτόμενοι πίνακες, μετά τη συμπλήρωση των εναλλακτικών Υπηρεσιών αποκλειστικά από τη λίστα επιλογών καθώς και την επιβεβαίωση της ορθότητάς τους, να υποβληθούν μέσω του συνδέσμου hSp://old.hcg.gr/hermes/hermes_main.php, όχι αργότερα από την 15-03-2024 και ακολούθως να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας ιδιοχείρως υπογεγραμμένοι από τα υπόχρεα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αρμοδίως θεωρημένοι, ταχυδρομικώς το αργότερο έως την 21-03-2024.
5.Σημειώνεται ότι οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. (εκ Λ/Φ) στους οποίους θα ανακοινωθεί η προαγωγή στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ., λογιζομένης από την 02-02-2024, καθώς και οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ. (εκ ΣΔΥΛΣ) στους οποίους θα ανακοινωθεί η προαγωγή στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ., λογιζομένης από 11-05-2023 και 11-10-2023, δηλώνουν σύμφωνα με τις κενές θέσεις του νέου τους βαθμού.
6.Επισημαίνεται ότι στις αναφερόμενες στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3 του (γ) σχετικού
Υπηρεσίες (με εξαίρεση τα Α΄ Λ/Τ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και Β΄ Λ/Τ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) υφίσταται περιορισμός αναφορικά με τον ανώτερο βαθμό τον οποίο δύνανται να φέρουν οι Προϊστάμενοι αυτών (ήτοι Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Κατόπιν τούτου, υπόχρεο προς δήλωση προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. φέρων βαθμό Ανώτερου Αξιωματικού όπως λάβει υπόψη την μη δυνατότητα δήλωσης των εν λόγω Υπηρεσιών στις τρεις (03)εναλλακτικές επιλογές.
7. Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία να υποβάλλουν εν λόγω πίνακες για τους υπαγόμενους σε αυτά Λιμενικούς Σταθμούς και Λιμενικά Τμήματα. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν σε απόσπαση, διάθεση, μετακίνηση στο πλαίσιο επιτήρησης θαλασσίων συνόρων, δηλώνουν στον τόπο που υπηρετούν τη δεδομένη χρονική στιγμή.
8. Εφιστάται η προσοχή σε όλο το υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για την ορθή συμπλήρωση καιυποβολή των πινάκων.
9. Με μέριμνα Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών – Υπηρεσιών να ενημερωθεί της παρούσης
ενυπόγραφα το υπόχρεο προσωπικό

ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2024