Προαγωγές - Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.3.24

Προαγωγές - Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Ιανουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και το π.δ. 87/2023 (Α΄151):

 Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος του Ιωάννη (ΑΜ 3646), απόφοιτος της Σχολής Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣΕΛΑΚΤ, της προαγωγής αυτής λογιζομένης από 19.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


******

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/11162/13-02-2024 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΖΑΡΙΦΕΣ Ανέστης του Ιωάννη (Α.Μ. 9277), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, μη έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).


******

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311) και την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει:

 Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΤΣΑΚΙΡΗΣ Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ 3332), ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τιθέμενος εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, κατόπιν υποβολής της από 07.12.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/3078/15.01.2024 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


******

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύουν, των άρθρων 15, 16, 17, 35, 43, 44 και 45 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύουν, του άρθρου 13 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

Α. 1. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΣΦΗΚΑΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (ΑΜ 5008), προερχόμενος από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012, κατόπιν υποβολής της από 23.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/82091/22.11.2023 απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 2. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ματθαίος του Αθανασίου (ΑΜ 5240), προερχόμενος από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τίθεται αυτός εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012, κατόπιν υποβολής της από 20.10.2023 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/80716/16.11.2023 απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 3. Προάγεται η Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΒΕΡΓΟΥ Ελένη του Θεοδώρου (ΑΜ 5378), προερχόμενη από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό της Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κατόπιν της εγγραφής της στον Πίνακα Α΄ «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών ΛΣΕΛΑΚΤ, έτους 2023, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012.

 4. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΓΡΙΒΑΣ Βασίλειος του Αντωνίου (ΑΜ 3601), προερχόμενος από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής του λογιζομένης από 19.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.

 5. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ Απόστολος του Χρήστου (ΑΜ 3714), προερχόμενος από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, της προαγωγής του λογιζομένης από 14.05.2021, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων τακτικών κρίσεων Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2021, κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.