Παραποίηση ορισμού των τρίτεκνων οικογενειών στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.3.24

Παραποίηση ορισμού των τρίτεκνων οικογενειών στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ


 Π.Ο.Λ Σε άλλη μια πανελλαδική πρωτοτυπία που είχε ως αποτέλεσμα την έμμεση κατάργηση δικαιωμάτων τρίτεκνων οικογενειών έχει προχωρήσει το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με διάταξη στο π.δ.11/2021 μεταθέσεων.

ΠΡΟΣ: Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας ( Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.)

Θέμα :Παραποίηση ορισμού των τρίτεκνων οικογενειών στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε άλλη μια πανελλαδική πρωτοτυπία που είχε ως αποτέλεσμα την έμμεση κατάργηση δικαιωμάτων τρίτεκνων οικογενειών έχει προχωρήσει το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με διάταξη στο π.δ.11/2021 μεταθέσεων.

Συγκεκριμένα για πρώτη χρονιά από το έτος 2021 που ψηφίστηκε το π.δ.11/2021 ανακάλυψαν ότι έχουν ορίσει ότι για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου της οικογενειακής κατάστασης  ως γονεί τριών τέκνων να «νοούνται οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τέκνων από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.» [άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β π.δ11/2021]

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο ίδιο π.δ. , 11/2021, και στην ακριβώς επόμενη παράγραφο του προαναφερόμενου άρθρου για το σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου των λόγων υγείας θεωρείται ως μέλος της οικογένειας «τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιουμένης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα άγαμα τέκνα, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.»

Επισημαίνεται ότι  σε όλους τους νόμους στους οποίους αναφέρετε ο ορισμός του τριτέκνου για την παροχή δικαιωμάτων αλλά και στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006  το οποίο αποτελεί την βάση από την οποία συνάγεται ο ορισμός των τρίτεκνων , ορίζονται ως τρίτεκνοι «ο γονέας ή οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης». Σε αρκετές δε περιπτώσεις, ιδίως στα πιο πρόσφατα νομοθετήματα  τα όρια αυτά για την παροχή δικαιωμάτων σε τριτέκνους έχουν αυξηθεί σε 25  και 30 έτη αντίστοιχα, προφανώς λόγω των δυσκολίων διαβιώσεις τον ελληνικών οικογενειών μετά την οικονομική κρίση του 2011

Μετά από 3 συνεχόμενα έτη κατά τα οποία ήταν ανέφικτο να λειτουργήσει το «τέλειο» π.δ. μεταθέσεων ακόμα και κατόπιν των ακόμα πιο «τέλειων» τροποποιήσεων του, προφανώς ανακαλύφθηκε ότι το πρόβλημα προέκυπτε διότι στις προηγούμενες διαδικασίες δεν εντασσόταν οι τρίτεκνοι  που έχουν τέκνα που σπουδάζουν  και έχουν συμπληρώσει το 23 έτος της ηλικίας τους.

 Αναρωτιόμαστε τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση βάλει συνεχώς τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. , ποιο μπορεί να είναι το όφελος για το ίδιο το  Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και αν τελικά πρόκειται  μόνο και μόνο για την εκπλήρωση  προσωπικών φιλοδοξιών ολίγων που προσπαθούν να κατακτήσουν με  την επιβολή φεουδαρχικών συστημάτων.

Στα όλα ευτράπελα και η παραπλάνηση μεταξύ άλλων ευαίσθητων κατηγοριών συναδέλφων και των τριτέκνων για δήλωση επιθυμίας μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων τους που για το έτος 2023 κατέληξαν σε δυσμενείς μεταθέσεις σε ακριτικά νησιά ,μεταθέσεις τις οποίες το αρμόδιο συμβούλιο υποχρεώθηκε να ακυρώσει!!!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το φετινό απρόβλεπτο σύστημα μεταθέσεων που θα ακολουθηθεί.

Το τραγικότερο δε όλων είναι η συνεχόμενη άρνηση για την διόρθωση όλων αυτών των προβληματικών διατάξεων από το Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο ξεκάθαρα πλέον εξυπηρετεί το πελατειακό σύστημα των αποσπάσεων φτάνοντας στο σημείο να βρίσκεται σε κατάσταση απόσπασης το 1/4 των υπηρετούντων, εκλιπαρώντας για την ανανέωση της.

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.