Αποστρατεία τεσσάρων (4) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.3.24

Αποστρατεία τεσσάρων (4) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄139):

 Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία οι κάτωθι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), προερχόμενες από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, ως εξής:

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία του Νικολάου (ΑΜ 3049)

2. ΚΑΚΑ Βασιλική του Αγησιλάου (ΑΜ 3053)

3. ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ Βασιλική του Ιωάννη (ΑΜ 3054)

4. ΚΟΚΚΟΤΑ Μαρία του Χρήστου (ΑΜ 3065)

οι οποίες κρίθηκαν «ευδοκίμως τερματίσασες τη σταδιοδρομία τους», επειδή στις 13.02.2024 συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012.