Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.3.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 36, της παρ. 10 του άρθρου 37 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012 (Α' 139), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 1. Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), ως  εξής: 

1. ΤΣΙΩΛΗΣ Κωνσταντίνος του Γενναίου (ΑΜ 3251),

2. ΚΥΜΑΚΗΣ Νεκτάριος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3542),

οι οποίοι θεωρήθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

 2. Οι παραπάνω αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πουυπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:


3320 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/Β΄ Λ/Τ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.