Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.3.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
 Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄311), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

 Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3084), επειδή στις 31.12.2023 κατελήφθη από το όριο ηλικίας του βαθμού του (55Ο  έτος), σύμφωνα με το άρθρο 45, την περ. γ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012


*************

Με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/11160/13-02-2024 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄75):

Τίθεται σε αποστρατεία ο Λιμενοφύλακας ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ Αθανάσιος του Αλέξανδρου (Α.Μ. 9069), κατόπιν αποδοχής της αίτησης παραίτησης που υπέβαλε, μη έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά τη διαγραφή του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75).


 Ο Αρχηγός

 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ