Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.3.24

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)


ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ (02) ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ. 


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την υποπερ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 19 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), τα άρθρα 1 έως 5 και την παρ. 9 του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, και τις περ. α και β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει:

1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), για παρελθόντα έτη και για το παρόν έτος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2023, και για τους οποίους σχετικό είναι το από 11 Ιανουαρίου 2024 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:

Α. Για Υποπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενη από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του  Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2018, κατόπιν της 464/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με την υποπερ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα του Προσωπικού ΛιμενικούΣώματος, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΕΛΛΗΝΑΚΗ Γεωργία του Παναγιώτη (ΑΜ 5706)

Β. Για Σημαιοφόρο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2022, ο οποίος συμπλήρωσε τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΜΥΛΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΜ 4208)

Γ. Για Ανθυποπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενη από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2024, που συμπληρώνει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κωνσταντίνα του Νικολάου (ΑΜ 3523)

2. Α. Προάγεται η Υποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενη από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος, ΕΛΛΗΝΑΚΗ Γεωργία του Παναγιώτη (ΑΜ 5706), στον βαθμό της Πλωτάρχη ΛΣΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 30 Μαρτίου 2018, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την υποπερ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012.

Β. Προάγεται ο Σημαιοφόρος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ΜΥΛΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΜ 4208), στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την  ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 04 Νοεμβρίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ