Λιμενικό Σώμα: «Ναυαγεί» η αγορά παράκτιων περιπολικών σκαφών P355 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.3.24

Λιμενικό Σώμα: «Ναυαγεί» η αγορά παράκτιων περιπολικών σκαφών P355
 Τα πάνω – κάτω ήρθαν στο Λιμενικό Σώμα με το πρόγραμμα προμήθειας παράκτιων περιπολικών σκαφών P355. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η κατασκευάστρια εταιρεία «Cantiere Navale Vittoria spa» κηρύχθηκε έκπτωτη, ενώ μάλιστα επιβλήθηκαν και κυρώσεις.


Ειδικότερα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε το 2023 την κατακύρωση αποτελεσμάτων για την προμήθεια δύο παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα μέτρων, στην κατασκευάστρια εταιρεία «Cantiere Navale Vittoria spa».


Ωστόσο, η χθεσινή (σ.σ. 05.03.2024) ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διευκρινίζει ότι δεν αποδέχθηκε τους επικαλούμενους λόγους και εξηγήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας, για την μη προσέλευση για την υπογραφή της σύμβασης και ως εκ τούτου κηρύχθηκε έκπτωτη από την ανάθεση του εξοπλιστικού προγράμματος.


Επίσης, στη σχετική απόφαση, η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, αναφέρεται ρητά και η «επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει [… ]για την συμμετοχή του αναδόχου «CANTIERE NAVALE VITTORIA S.p.A» στον διαγωνισμό της αριθ. 12/2021 διακήρυξης, της Τράπεζας BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ».


Στη συνέχεια διευκρινίζεται ότι «ως εκ τούτου, με μέριμνα της Τράπεζας «BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA» και κατόπιν της έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. No 0266321FD00010/11-11-2021 εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (υπό στοιχείο 5 του προοιμίου της παρούσης), να πραγματοποιηθεί κατάθεση του συνολικού ποσού των 614.400,00 ευρώ στο λογαριασμό που τηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

πηγή: Onalert.gr