Αποστρατείες βαθμοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.5.23

Αποστρατείες βαθμοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Μαΐου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ- ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Μηχανικού Παπακώστας Ναούμ του Βασιλείου (Α.Μ. 42Μ), κατόπιν υποβολής της από 18 Μαρτίου 2023 αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την 2412.9/27917/2023/11.04.2023 απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του  ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την  ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣΜε το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Μαΐου 2023 μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) και της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139): 

1. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) (εκτός οργανικών θέσεων) Μουτζουβής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (Α.Μ. 976), σύμφωνα με την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  έτους 2023 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους». 
 
2. Ο παραπάνω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 37/2012, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την ημερομηνία  διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ